info contact kalenders verslagen opleidingen nieuws

RIO in pdf formaat

HOOFDSTUK 1: ORGANISATIE EN BEHEER VAN BOWLING VLAANDEREN.

In dit reglement wordt gemakshalve alleen verwezen naar het mannelijk geslacht ten aanzien van de leden en aangeslotenen; bedoeld wordt, behoudens uitdrukkelijk anders vastgelegd, zowel het mannelijk als het vrouwelijk geslacht.

A. HET BESTUUR

Art. 101 : Algemeen
De controle en leiding van Bowling Vlaanderen berusten bij de Raad van Bestuur.

B. DE RAAD VAN BESTUUR

Art. 102 : Mandaten - Kiesuitvoeringsbepalingen
a. De Raad van Bestuur is samengesteld uit 7 mandatarissen.
b. De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen door de Algemene Vergadering.
c. Ieder lid van de Algemene Vergadering heeft 1 stem. De stemming is geheim.

Art. 103 : Ambtstermijn
De ambtstermijn voor de leden van de Raad van Bestuur bedraagt 4 jaar.

Art. 104 : Voorwaarden voor de kandidaturen
a. Elke kandidatuur voor de Raad van Bestuur moet per brief of mail worden verstuurd naar het secretariaat van Bowling Vlaanderen, t.a.v. de Secretaris-generaal, samen met een motivatiebrief.
b. Om zich kandidaat te stellen als lid van de Raad van Bestuur moet men:
1. gedurende de laatste 3 jaar een wettelijke verblijfplaats hebben in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
2. een grondige kennis van het Nederlands hebben;
3. ten minste sinds 3 jaar als “L” lid bij de BBSF/BOWLING VLAANDEREN ingeschreven zijn;
4. ouder dan 21 jaar zijn;
c. De controle van de voorwaarden voor kandidaatstelling gebeurt door de Raad van Bestuur.

Art. 105 : Beperking
Er kunnen maximaal 2 leden van dezelfde club lid zijn van de Raad van Bestuur.
Er mag maximaal één lid van een familie lid zijn van de Raad van Bestuur.

Art. 106 : Vergaderingen van de Raad van Bestuur
De secretaris-generaal roept de Raad van Bestuur bij elkaar:
op initiatief van de voorzitter;
in ieder geval voor elke algemene vergadering;
op verzoek van ten minste van drie van zijn leden.

Art. 107 : Ereleden
a. De Raad van Bestuur kan een persoon die door zijn ambt of daden uitzonderlijke diensten aan Bowling Vlaanderen heeft bewezen, als erelid erkennen.
b. Een clubbestuur kan een verdienstelijk persoon voordragen tot het verkrijgen van een eretitel.

C. DE BESTUURDERS

Art. 108 : Gedragswijze
Een bestuurder dient zich te houden aan de reglementen van de BBSF/Bowling Vlaanderen.

Art. 109 : Ambtsbeëindiging
a. De ambtsbeëindiging van de bestuurders wordt bepaald in artikel 25 van de statuten.
b. Een bestuurder, die driemaal zonder verwittiging afwezig is geweest op de Raad van Bestuur en/of andere vergaderingen van comités/commissies waartoe hij behoort, wordt als ontslagnemend beschouwd.
c. Een bestuurder die zijn lidmaatschap verbreekt wordt als ontslagnemend beschouwd.
d. beschouwd. Na bekrachtiging door de Raad van Bestuur, zal de voorzitter het betreffende lid hiervan in kennis stellen.

D. HET DAGELIJKS BESTUUR

Art. 110 : Samenstelling – Benoemingen – Duur van het mandaat
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de volgende leden: de voorzitter, twee ondervoorzitters, de penningmeester en de secretaris-generaal.

Art. 111 : Algemene bevoegdheden
a. Het Dagelijks Bestuur is het centraal orgaan voor het bestuur van Bowling Vlaanderen.
b. De verantwoordelijken en commissies staan rechtstreeks onder de bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur. Dit houdt in dat dit het recht en de plicht heeft controle, toezicht en inspraak uit te oefenen op hun activiteiten.
c. Een verantwoordelijke of een commissie kan de beslissingen van het Dagelijks Bestuur niet wijzigen.
d. Het Dagelijks Bestuur kan een beslissing van De tuchtcommissie niet herroepen.
e. Het Dagelijks Bestuur coördineert de activiteiten tussen de verantwoordelijken en de commissies.
f. Het Dagelijks Bestuur heeft te allen tijde het recht commissies met bijzondere opdracht op te richten en hun taak, bevoegdheid, werkwijze en ambtstermijn te bepalen.
g. Bijzondere opdrachten kunnen eveneens door het Dagelijks Bestuur aan individuele personen gegeven worden.
h. Het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt het bestuur van Bowling Vlaanderen in alle betrekkingen die het dagelijks bestuur van Bowling Vlaanderen met zich meebrengt.
i. Indien een plaats van verantwoordelijke open komt, kan het Dagelijks Bestuur iemand aanstellen. Op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur wordt de plaats opengesteld.
j. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd over te gaan tot coöptatie van leden die de verantwoordelijken kunnen bijstaan in hun opdracht.

Art. 112 : De voorzitter
a. Is voor Bowling Vlaanderen, samen met de secretaris-generaal, de handtekeninggevolmachtigde en kan de handelingen voeren in extra-sportieve dossiers. Hij legt daarvan steeds een schriftelijk verslag voor.
b. Heeft de algemene leiding van Bowling Vlaanderen en zorgt voor de naleving van de statuten en alle nationale en internationale reglementen en besluiten.
c. Is lid van het Dagelijks Bestuur van de BBSF als voorzitter of als secretaris-generaal.
d. Leidt de werkzaamheden van Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Bowling Vlaanderen. De Voorzitter, of op zijn verzoek een ander, heeft het recht om vergaderingen die in verband met Bowling Vlaanderen worden gehouden bij te wonen en hij heeft daarin de plicht om desgevraagd advies uit te brengen.
e. Controleert op regelmatige tijdstippen de boekhouding, al dan niet in aanwezigheid van de leden-controleurs.
f. Kan de vergaderingen van de comités en commissies, met uitzondering van deze van De tuchtcommissie, zonder stemrecht bijwonen en voorzitten.

Art. 113 : De secretaris-generaal
a. Stelt de extra-sportieve dossiers samen met de penningmeester, waarvan zij schriftelijk verslag uitbrengen bij het Dagelijks Bestuur van Bowling Vlaanderen.
b. Geeft de algemene leiding aan de administratieve diensten en let op de uitvoering van de reglementen.
c. Ontvangt alle briefwisseling en geeft er onmiddellijk gevolg aan; hij kan de door hem vastgelegde briefwisseling aan het administratief personeel delegeren.
d. Vervult elke zending van administratieve aard welke uit zijn functie voortspruit.
e. Vertegenwoordigt Bowling Vlaanderen op alle officiële en sportieve plechtigheden, die hij van rechtswege of op uitnodiging dient bij te wonen, zowel in binnen- als buitenland.
f. Heeft het recht de vergaderingen van Bowling Vlaanderen comités, uitgezonderd deze van De tuchtcommissie, zonder stemrecht bij te wonen.
g. Is bevoegd betreffende personeelszaken.
h. Is verantwoordelijk voor het jaarverslag van de Federatie op de algemene vergadering van Bowling Vlaanderen.
i. Ontvangt alle juridische betwistingen en maakt deze over aan de voorzitter van de tuchtcommissie.

Art. 114 : De eerste ondervoorzitter
a. Leidt bij afwezigheid van de voorzitter de algemene vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks bestuur van Bowling Vlaanderen.
b. Is verantwoordelijk voor de officiële en facultatieve opdrachten ‘veteranen’.
c. Verzorgt opdrachten bepaald door de Raad van Bestuur van Bowling Vlaanderen.
d. Heeft het recht de vergaderingen van Bowling Vlaanderen comités, uitgezonderd deze van de tuchtcommissie, zonder stemrecht bij te wonen.
e. Vervangt de voorzitter op zijn verzoek op alle sportieve en officiële plechtigheden.

Art. 115 : De tweede ondervoorzitter
a. Verzorgt opdrachten bepaald door de Raad van Bestuur VBSF.
b. Heeft het recht de vergaderingen van Bowling Vlaanderen comités, uitgezonderd deze van de tuchtcommissie, zonder stemrecht bij te wonen.

Art. 116 : De penningmeester
a. Is verantwoordelijk voor de boekhouding van Bowling Vlaanderen.
b. Voert alle inningen en betalingen uit.
c. Controleert en voert de betalingen uit van alle gewone uitgaven van de verschillende commissies en comités.
d. Stelt jaarlijks de begroting van Bowling Vlaanderen op en legt ze ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur.
e. Geeft iedere trimester aan de Raad van Bestuur een overzicht van de financiële toestand en maakt hen de stand van het budget over.
f. Voert de jaarlijkse controle van de boekhouding uit samen en de leden controleurs.
g. Stelt het financiële deel samen van het subsidiedossier Sport Vlaanderen.
h. Is verantwoordelijk voor het beheer van de verzekeringscontracten en treedt op als bemiddelaar tussen Bowling Vlaanderen en de verzekeringsmaatschappij. Hij onderzoekt alle kwesties die betrekking hebben op de verzekeringscontracten die Bowling Vlaanderen zou kunnen aangaan.
i. Heeft het recht de vergaderingen van Bowling Vlaanderen comités, uitgezonderd deze van de tuchtcommissie, zonder stemrecht bij te wonen.
j. Kan door de Raad van Bestuur van Bowling Vlaanderen gedelegeerd worden voor het contacteren van de firma’s of instanties met het oog op het voeren van extra-sportieve onderhandelingen, waarvan schriftelijk verslag wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van Bowling Vlaanderen.


E. ORGANEN

Art. 117 : Verantwoordelijke - Commissies - Functies
A. Verantwoordelijke
• Met uitzondering van De tuchtcommissie zijn de verantwoordelijken rechtstreeks ondergeschikt aan het Dagelijks Bestuur.
• De Raad van Bestuur verkiest de verantwoordelijken op de eerstvolgende Raad van Bestuur na de openstelling van de plaats.
• Hun mandaat duurt drie jaar.
• De verantwoordelijken voeren hun opdracht uit volgens hun organisatienota en zoals verder in dit reglement beschreven.
• Hun verslagen worden opgesteld in het Nederlands.

B. Commissies
Rechtstreeks ondergeschikt aan het Dagelijks Bestuur kunnen commissies worden opgericht.
De taak van een commissie loopt tot de opdracht voltooid is of ingetrokken wordt.
De benoeming en de herroeping van de leden van deze commissies vallen onder de bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur.

Art. 118 : Het Adviescomité
Het Adviescomité is samengesteld uit het Dagelijks Bestuur en de verschillende verantwoordelijken.
Het is verantwoordelijk voor het algemeen sportief en recreatief beleid van Bowling Vlaanderen.
Het formuleert voorstellen naar de koepel.

Art. 119 : De sportverantwoordelijke
a. Is samen met de sportverantwoordelijke van de FSBF verantwoordelijke voor de organisatie van de nationale competities.
b. Is verantwoordelijk voor de organisatie van de regionale kampioenschappen.
c. Organiseert de competitie interteams dames trio’s voor de Vlaamse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
d. Kan zaken naar de tuchtcommissie doorverwijzen.

Art. 120 : De jeugdverantwoordelijke
a. Is samen met de jeugdverantwoordelijke van de FSBF verantwoordelijke voor de organisatie van de nationale jeugdcompetities.
b. Coördineert en voert de bijzondere opdracht ‘jeugd’ uit.
c. Ontwikkelt voor de clubs creatief projecten en propaganda om aan jeugdwerking te doen in hun maatschappelijke omgeving.
d. Adviseert in de organisatie van de verschillende activiteiten specifiek van Bowling Vlaanderen gewijd aan de provinciale jeugd.
e. Budgetteert en werkt nieuwe projecten uit, met de bedoeling van de jeugd die niet kiest voor de topsport, ontwikkelingskansen te bieden op het regionaal niveau.
f. Stelt een verslag op van iedere activiteit waaraan provinciaal werd samengewerkt en maakt dit over aan het VBSF secretariaat binnen de twee weken na afloop van de activiteit.
g. Is verantwoordelijk voor het inrichten en leiden van regionale jeugdkampioenschappen.
h. Doet de controle van de uittreksels uit het strafregister model II van de jeugdbegeleiders.
i. Kan zaken naar de tuchtcommissie doorverwijzen.

Art. 121 : De referee verantwoordelijke
a. Is samen met de refereeverantwoordelijke van de FSBF verantwoordelijke voor de nationale referees.
b. Is verantwoordelijk voor de referees van Bowling Vlaanderen.
c. Regelt de geschillen op het vlak van de referees voor Bowling Vlaanderen (deontologie, houding, enz.)
d. Verzorgt de opleiding en bijscholing voor Bowling Vlaanderen van de referees.
e. Kan zaken naar de tuchtcommissie doorverwijzen.

Art. 122 : De technische verantwoordelijke
a. Is samen met de technisch verantwoordelijke van de FSBF verantwoordelijke voor de technische controles.
b. Is verantwoordelijk voor de keuringen en herkeuringen van de bowlingbanen in het Vlaamse gedeelte.
c. Levert bijstand aan de bowlinguitbaters in verband met de technische uitrusting van het bowlingcenter.
d. Stelt verslagen van deze keuringen op, die overgemaakt worden aan het nationaal comité.
e. Is verantwoordelijk voor de opleiding van de referees op technisch vlak.

Art. 123 : De Topsportcel
a. Is verantwoordelijk voor het opleiden van trainers en jeugdbegeleiders.
b. Organiseert de permanente bijscholing van de VTS gediplomeerden.
c. Zorgt voor de contacten met de VTS.
d. Houdt de administratie van de coachlicenties bij.
e. Begeleidt de topsporters (jeugd – senioren - veteranen) van Bowling Vlaanderen.
f. Is verantwoordelijke voor de regionale jeugdopleidingen.

Art. 124: De ethisch verantwoordelijke
a. Kijkt erop toe dat de werking van Bowling Vlaanderen en het gedrag van alle betrokkenen in lijn blijft met de vooropgestelde ethische waarden.
b. Is verantwoordelijk voor de controle en opstelling van de gedragscode.
c. Zit de ethische commissie voor, die tweemaal per jaar samenkomt en brengt ter zake verslag uit aan de Raad van bestuur.
d. Is het aanspreekpunt voor alle meldingen en problemen in verband met onethisch gedrag en zal deze meldingen na evaluatie, binnen een aanvaardbare periode en met een advies doorsturen naar de bevoegde instanties.

Art. 125 : De tuchtcommissie
De bevoegdheid en werkwijze van de tuchtcommissie wordt geregeld in het tuchtreglement van dit RIO.

F. ADMINISTRATIEVE INBREUKEN

Art. 126 : Bepaling
Onder administratieve sancties wordt verstaan:
a. Het aan een club in rekening brengen van kosten naar aanleiding van een administratief verzuim zoals hierna beschreven.
b. Het opleggen van een geldboete aan een persoon of club zoals hierna beschreven.

Art. 127 : Administratieve overtredingen
De hieronder volgende opsomming heeft geen beperkend karakter.
Worden als administratieve overtredingen beschouwd:
a. Het niet of laattijdig voldoen van verschuldigde fondsen.
b. Het niet of laattijdig indienen van in te zenden officiële formulieren.
c. Het niet juist invullen van de wedstrijdformulieren.
d. Het laten deelnemen aan wedstrijden van een daartoe niet gerechtigde speler.
e. Het gebruiken van niet voorgeschreven inschrijvingsformulieren.
f. Het onvoldoende frankeren van poststukken.
g. Het zonder opgave van een geldige reden, niet of laattijdig verschijnen op een kampioenschap van Bowling Vlaanderen.
h. Het niet willen of kunnen voorleggen van de lidkaart door een speler aan de afgevaardigde van Bowling Vlaanderen.
i. Het voorleggen van een lidkaart die niet volledig in regel is met de voorschriften

Art. 128 : Bedragen voor administratieve overtredingen
De Raad van Bestuur stelt jaarlijks de bedragen van de administratieve overtredingen vast en doet hiervan mededeling aan de clubs voor de aanvang van het nieuwe seizoen.

G. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Art. 129 : Amendementen
a. Voorstellen tot wijziging van de statuten moeten schriftelijk bij het Dagelijks Bestuur worden ingediend, ten minste 2 maanden voor de dag van de Algemene Vergadering.
Deze voorstellen zullen ten minste 3 weken voor de Algemene Vergadering ter kennis gebracht worden van de leden.
b. Voorstellen tot wijziging van dit RIO kunnen steeds schriftelijk bij het Dagelijks Bestuur worden ingediend.
c. Wijzigingen van dit RIO treden slechts in voege na goedkeuring door de Raad van Bestuur.
d. De Reglementencommissie mag wijzigingen aan het RIO aanbrengen met betrekking tot de bladschikking, het hernummeren, de spelling, enz. in zoverre dat er geen wijzigingen aan de inhoud worden aangebracht.

Art. 130 : Kennisname – Beslissingsrecht - Betwisting
a. Elk lid van Bowling Vlaanderen wordt geacht de statuten, het reglement van inwendige Orde (RIO), de sportreglementen alsmede andere besluiten van Bowling Vlaanderen en officiële mededelingen te kennen.
b. In alle gevallen niet voorzien in de statuten en in dit RIO neemt het Dagelijks Bestuur een beslissing.

Art. 131 : Archieven
a. De registers betreffende de boekhouding worden 7 jaar bewaard.
b. De boekhoudingbescheiden worden op de zetel van Bowling Vlaanderen bewaard.
c. De dagboeken worden gedurende 5 jaar bewaard, het lopende jaar niet inbegrepen.
d. De archieven zijn eigendom van Bowling Vlaanderen en niemand mag zich deze toe-eigenen.

HOOFDSTUK 2 : CLUBS – LICENTIES – FUSIE – OVERGANG

A. EFFECTIEVE BOWLINGCLUBS

Art. 201 : Seniorenclubs
a. Een seniorenclub wordt als dusdanig door Bowling Vlaanderen erkend mits zij reglementair is ingeschreven.
b. Een seniorenclub beheert haar leden.
c. Een seniorenclub is verplicht om deel te nemen aan het interteamskampioenschap en de bekerwedstrijden alsook haar leden aan te sporen om aan de andere kampioenschappen van de BBSF/Bowling Vlaanderen deel te nemen.
d. Alle bestuursleden van een seniorenclub moeten aangesloten zijn met een L-licentie.

Art. 202 : Jeugdclubs
a. Een jeugdclub wordt als dusdanig door Bowling Vlaanderen erkend mits zij reglementair is ingeschreven.
b. Een jeugdclub beheert haar jeugdleden.
c. Een jeugdclub wordt bestuurd door meerderjarigen. Alle bestuursleden van een jeugdclub moeten aangesloten zijn met een L-licentie bij een senioren- of jeugdclub. Indien zij enkel een licentie hebben bij de jeugdclub mogen zij niet deelnemen aan officiële wedstrijden.
d. De bestuurders van een jeugdclub zullen bij de inschrijving steeds een uittreksel uit het strafregister model II voorleggen.
e. Een jeugdclub gaat de verbintenis aan deel te nemen aan het nationale ‘interteams jeugd‘.
f. Een jeugdclub zal haar aangesloten jeugdspelers aansporen deel te nemen aan de andere door de BBSF/Bowling Vlaanderen ingerichte jeugdkampioenschappen.
g. Een jeugdspeler zonder L-licentie aangesloten bij een jeugdclub mag tijdens het seizoen
een L-licentie aanvragen bij een seniorclub mits toestemming van het bestuur van de jeugdclub.

Art. 203 : Geconfedereerde club
a. Een geconfedereerde club kan door Bowling Vlaanderen erkend worden na ontvangst van de verplichte inschrijvingsformulieren op het secretariaat.
b. Een geconfedereerde club beheert haar leden.
c. Haar leden nemen deel aan de door hen ingerichte wedstrijden.
d. Het Dagelijks Bestuur is gemachtigd om met deze clubs een overeenkomst te sluiten.

Art. 204 : G-club (mensen met een beperking)
a. Een G-club kan door Bowling Vlaanderen erkend worden na ontvangst van de verplichte inschrijvingsformulieren op het secretariaat.
b. Een G-club beheert haar leden.
c. Haar leden nemen deel aan de door hen ingerichte wedstrijden.
d. Het Dagelijks Bestuur is gemachtigd om met deze clubs een overeenkomst te sluiten.

B. HET BEHEER VAN DE EFFECTIEVE CLUBS

Art. 205 : Bestuur
a. Het bestuur van een club bestaat uit vier (4) verschillende meerderjarige personen: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de sportleider die in het bezit zijn van een L-licentie.
b. De samenstelling en elke wijziging van het bestuur van een club moet onmiddellijk met het voorziene formulier aan het secretariaat van Bowling Vlaanderen worden medegedeeld.

Art. 206 : Algemene vergadering
De Algemene Vergadering van de club moet gehouden worden voor 15 mei van het lopend seizoen. Voor situaties die wettelijk of statutair een verplicht procentuele aanwezigheid en/of een andere meerderheid dan een eenvoudige meerderheid vereisen, is het verplicht de Algemene Vergadering te houden voor 2 mei.
Het verslag van de Algemene Vergadering moet binnen de 8 dagen overgemaakt worden aan het secretariaat van Bowling Vlaanderen.

Art. 207 : Benaming van een club
a. Geen enkele club mag de naam dragen van een andere reeds aangesloten club.
b. Bowling Vlaanderen verwerpt verder alle verantwoordelijkheid voor het gebruik van gedeponeerde merken en handelsnamen als clubbenaming.
c. Verandering van de clubbenaming onder hetzelfde stamnummer voor het volgend seizoen is toegelaten tot 1 juni. Het secretariaat van Bowling Vlaanderen dient hiervan in kennis te worden gesteld voor deze datum.

Art. 208 : Aansluiting van een club
a. De aansluiting van een seniorenclub wordt slechts aanvaard als zij over minstens 8 L-licentieleden beschikt die in regel zijn met hun bijdrage aan Bowling Vlaanderen.
b. Elke club die zich wenst aan te sluiten, dient een geschreven aanvraag aan het secretariaat van Bowling Vlaanderen te richten. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van:
• 1 exemplaar van haar statuten en/of van haar R.I.O.
• 1 exemplaar van de samenstelling van het bestuur met het adres van de bestuursleden.
• De namenlijst van de leden.
• De naam en het adres van het bowlingcenter waar de thuiswedstrijden zullen gespeeld worden.
c. Volgende clausules zullen in de statuten van de club ingelast worden:
• Alle voorwaarden die tegenstrijdig zouden zijn met de Statuten en het Reglement van Inwendige Orde van Bowling Vlaanderen worden als nietig en onbestaande beschouwd.
• Ingeval van ontbinding zal het kredietsaldo, na betaling van alle schulden van de club, gestort worden aan liefdadige werken.
• Het bestuur van de club verbindt er zich toe de Statuten en de R.I.O. van Bowling Vlaanderen te eerbiedigen.
d. De officiële erkenning van de aansluiting van een nieuwe club wordt effectief op datum van 1 juni.

Art. 209 : Vrijwillige ontbindingen van een club
a. Tot vrijwillige ontbinding kan slechts worden besloten indien 2/3 van de effectieve (aangesloten bij Bowling Vlaanderen) leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door de statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Zij moet in ieder geval voor 19 mei worden gehouden.
b. Tot vrijwillige ontbinding kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen worden besloten.

Art. 210 : Fusie van clubs
a. Onder fusie van clubs wordt verstaan de opslorping van een club door een andere die haar identiteit blijft behouden.
b. De besluitvorming tot fusie is een beslissing van de leden van beide clubs en wordt bevestigd op een Algemene Vergadering van elke betrokkene club.
c. Deze Algemene Vergadering vereist de aanwezigheid van 2/3 van de effectieve of vertegenwoordigde leden. De besluitvorming gebeurt met een meerderheid van 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
d. Wordt aan de vereiste aanwezigheid niet voldaan, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door de statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering dient te gebeuren ten vroegste 15dagen en ten laatste 21 dagen volgend op de eerste vergadering. De 4/5 meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen blijft behouden.
e. De activa en/of de schulden van de opgeslorpte club worden overgenomen door de opslorpende club.
f. De opslorpende is verantwoordelijk voor het aanzuiveren van de schulden ten opzichte van Bowling Vlaanderen.
g. De leden van de opgeslorpte club worden automatisch ingeschreven als lid van de opslorpende club. De leden die met de fusie niet akkoord gaan, kunnen een “opzeg + overgang naar een andere club” aanvragen.
h. De ploegen van de opgeslorpte club behouden hun plaats in de rangschikking van de respectievelijke afdelingen in het Interteamskampioenschap, beginnende met de hoogste afdeling.
i. De kennisgeving van de fusie moet per aangetekend schrijven overgemaakt worden aan het secretariaat van Bowling Vlaanderen binnen de 8 dagen na de beslissing door de Algemene Vergaderingen. De verslagen van de Algemene Vergaderingen zullen worden bijgevoegd.
j. De officiële erkenning van de fusie wordt effectief op datum van 1 juni.

Art. 211 : Rechten en plichten van een clubbestuur
Tot de rechten en plichten behoren onder meer:
a. De Statuten en reglementen van Bowling Vlaanderen na te leven.
b. De clubleden bij Bowling Vlaanderen aan te sluiten, als L, M of Y-licentie.
c. De belangen van Bowling Vlaanderen en van de bowlingsport te bevorderen door te ijveren voor aansluiting van nieuwe leden.
d. Volledige en juiste inlichtingen te verstrekken zowel schriftelijk als mondeling aan Bowling Vlaanderen.
e. De verschuldigde bedragen (bijdragen, terugbetalingen, boetes, enz...) te vereffenen binnen de gestelde termijn.
f. Voor leden die geschorst zijn, toezien op de naleving van de schorsing.
g. Het recht om, binnen de perken van de statuten en de reglementen van de club, sancties tegen haar leden uit te spreken mits het waarborgen van alle rechten van verdediging van de betrokkenen. Deze sancties moeten binnen de 5 dagen na de uitspraak, per gemotiveerd aangetekend schrijven, aan het betrokken lid worden meegedeeld.

Art. 212 : Schulden
a. Een club die in gebreke blijft de door haar verschuldigde bedragen te vereffenen zal niet ingeschreven worden voor het volgende seizoen.
b. De vier door Bowling Vlaanderen erkende bestuursleden van de club zijn verantwoordelijk voor het terugbetalen van de schulden.

C. LICENTIES

Art. 213 : L - Licentie
a. Deze licentie kan worden toegekend aan alle jeugdleden (met uitzondering van pupillen en preminiemen), senioren en veteranen, mits betaling van hun bijdrage aan Bowling Vlaanderen.
b. Zij geeft het recht deel te nemen aan de kampioenschappen en de tornooien die door Bowling Vlaanderen en de BBSF georganiseerd of erkend zijn.
c. Om als miniem een L-licentie te verkrijgen dient aan volgende voorwaarden te worden voldaan:
• Er dient een schriftelijke aanvraag te worden gericht aan het secretariaat van Bowling Vlaanderen.
Deze aanvraag moet door de beide ouders en door een clubbestuurslid worden ondertekend.
• De deelname aan jeugdkampioenschappen primeert.

Art. 214 : Y - Licentie
a. Deze licentie wordt toegekend aan een jongere die minimum 6 jaar oud is op de dag van de inschrijving en de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt voor 1 juni van het betreffende seizoen en mits betaling van zijn bijdrage aan Bowling Vlaanderen.
b. Zij geeft het recht deel te nemen aan de kampioenschappen en toernooien voor jeugdspelers die door Bowling Vlaanderen en de BBSF georganiseerd of erkend zijn.

Art. 215 : M - Licentie
a. Deze licentie wordt toegekend met de bedoeling te genieten van de verzekering die door Bowling Vlaanderen werd afgesloten mits betaling van de bijdrage.
b. Zij geeft geen recht aan deelname aan de kampioenschappen die door Bowling Vlaanderen of BBSF georganiseerd worden.
c. De M-licentie kan tijdens het seizoen aangepast worden door de club waar de houder aangesloten is mits betaling van de bijdrage aan Bowling Vlaanderen.

Art. 216 : Ereleden
a. De Raad van Bestuur kan een persoon die door zijn ambt of daden uitzonderlijke diensten aan de Bowling Vlaanderen heeft bewezen, als erelid erkennen.
b. Een clubbestuur kan een verdienstelijk persoon voordragen tot het bekomen van een eretitel

Art. 217 : Lidmaatschap
a. Een lid kan slechts aangesloten zijn bij Bowling Vlaanderen via een club.
b. Het jaarlijkse lidmaatschap bij Bowling Vlaanderen loopt van 1 juni tot 31 mei. Het lidgeld wordt jaarlijks betaald.
c. Ieder lid ontvangt via het bestuur van zijn club één lidkaart van Bowling Vlaanderen. De geldigheidstermijn staat vermeld op de lidkaart.
d. In geval van verlies van de lidkaart kan een duplicaat tegen betaling bekomen worden.

D. BEPALINGEN VOOR OPZEG EN OVERGANG NAAR EEN ANDERE CLUB

Voor de opzeg en de overgang naar een andere club is de door Bowling Vlaanderen wettelijk aangevraagd periode van toepassing,

De in artikel 3, §1, derde lid, van het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar bepaalde data voor de opzegging van de overeenkomst worden voor Vlaamse Bowlingsport Federatie vzw, Kolonel Bourgstraat 123-125, bus 16 te 1140 Evere als volgt bepaald:
1 mei – 31 mei.
De vrijheidsaanvraag heeft uitwerking op 01 juni.

Art. 218 : Bepalingen - Termijnen
a. Een lid van een bowlingclub heeft het recht de overeenkomst tussen hem en zijn club te beëindigen mits de gestelde termijn, data en vorm te eerbiedigen.
b. Op straffe van nietigheid dient de speler tijdens de door Bowling Vlaanderen bepaalde periode, een per post aangetekende brief aan de opgezegde club en aan Bowling Vlaanderen te zenden. (De poststempel op de brief aangebracht geldt als bewijs van de datum van verzending).
c. Bowling Vlaanderen en de bowlingclubs zijn verplicht de gevolgen te erkennen van een regelmatige beëindiging van een overeenkomst door het betrokken lid.
d. Zij moeten ook de vrije keuze van aansluiting bij een andere club door het betrokken lid eerbiedigen.
e. De betaling van enige overgangssom naar aanleiding van de regelmatige beëindiging van een overeenkomst tussen de speler en zijn club of gekoppeld aan de overgang van de speler naar een andere club is verboden.
f. Elke overeenkomst van een minderjarige met Bowling Vlaanderen of een bowlingclub moet op straffe van nietigheid worden vastgesteld door een geschreven stuk dat mede ondertekend is door de wettige vertegenwoordiger van de minderjarige.

Art. 219 : Uitvoeringsvoorschriften
a. Een speler kan van club veranderen mits in achtneming van :
1. Het speciaal daarvoor bestemde formulier “OPZEG + OVERGANG NAAR EEN ANDERE CLUB“ uitgegeven door Bowling Vlaanderen moet volledig ingevuld worden, het moet persoonlijk getekend en gedateerd zijn.
2. Het hierboven vermeld formulier moet, op straffe van nietigheid, ondertekend en gedateerd worden door een bestuurslid van de club waarbij hij wenst aan te sluiten. De speler en zijn nieuwe club dienen zelf een kopie te bewaren.
3. Indien het een minderjarige betreft, moet het formulier “voor akkoord” getekend worden door de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige.
4. Op straffe van nietigheid dient het formulier in de wettelijk voorziene periode per aangetekend schrijven naar de opgezegde club en naar het secretariaat van Bowling Vlaanderen verzonden te worden.
5. De poststempel van de aangetekende brief zal gelden als bewijs van verzending.
b. Slechts één formulier mag door de speler en een bestuurslid van de club waarbij hij wenst aan te sluiten getekend worden.

Art. 220 : Transfers buiten de wettelijke periode
a. In het geval van ontbinding van een club, zonder fusie en deze ontbinding buiten de wettelijke transferperiode valt, mogen de leden van de ontbindende club aansluiten bij een andere club via een normale inschrijving.
b. Een speler die gedurende één jaar niet aangesloten was bij Bowling Vlaanderen mag aansluiten bij een club van zijn keuze via een normale inschrijving.
c. Een speler kan om bijzondere reden tijdens het seizoen, eenmalig naar een andere club van Bowling Vlaanderen - FSBF. De periode voor deze uitzonderlijke transfers is van 01 december tot 21 december van het lopende seizoen. Om de transfer te bekomen moet hij:
• Het voorziene transferdocument downloaden, invullen en tekenen.
• Het transferdocument laten tekenen door de secretaris en een door Bowling Vlaanderen erkend bestuurslid van de verlatende club.
• Het transferdocument laten tekenen door de secretaris een door Bowling Vlaanderen erkend bestuurslid van de club naar waar hij wenst te transfereren.
• Het transferdocument correct ingevuld per aangetekend schrijven overmaken aan het secretariaat van Bowling Vlaanderen (de poststempel dient als datum aanwijzer)
• De normale bijdrage betalen.
• De transfer zal enkel toegestaan worden na controle van de verklaringen van de verschillende partijen.
• De transfer gaat van kracht na uitgifte van de nieuwe lidkaart.
• Deze bijzondere transfers worden behandeld door het Tucht- en geschillencomité van Bowling Vlaanderen.

E. VERZEKERINGEN

Art. 221 : Verzekeringen
a. De leden van een club zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid binnen de perken voorzien in de polis door Bowling Vlaanderen onderschreven.
Er is bepaald dat de sportbeoefenaars tegenover elkaar als derden worden aanzien.
b. De leden van een club zijn individueel verzekerd tegen ongevallen opgelopen:
• tijdens sportmanifestaties, trainingen, vergaderingen en uitstappen;
• op de weg van en naar deze activiteiten, zowel in binnen- als buitenland;
• in de kleedkamers.
c. Ongevallen te wijten aan het gebruik van materiaal.

Art. 222 : Bijkomende verzekering
De club is vrij een bijkomende verzekering af te sluiten. Deze sluit geenszins Bowling Vlaanderen verzekering uit.
De clubs zijn niet verplicht de door hen onderschreven polis aan Bowling Vlaanderen voor te leggen.

HOOFDSTUK 3: TUCHTREGLEMENT

A. ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 301 : Tuchtregeling
De disciplinaire procedure binnen Bowling Vlaanderen geschiedt uitsluitend zoals voorgeschreven in dit reglement.
De bowlingclubs regelen hun interne geschillen voor zover deze geen betrekking hebben op de inbreuken vermeld in dit reglement.

Art. 302 : Toepassing
Alle clubs en hun leden vermeld in het RIO zijn onderworpen aan tuchtreglement.

Art. 303 : Bepalingen
Als inbreuken in de zin van dit reglement worden beschouwd:
a. Elk nalaten dat een schending teweegbrengt van: de statuten, de reglementen van inwendige orde (RIO) en de sportreglementen van Bowling Vlaanderen,
b. Een overtreding plegen tegen de bowlingspelreglementen en de andere reglementen tijdens kampioenschappen en toernooien georganiseerd door of onder bescherming van de BOWLING VLAANDEREN.
c. Elk handelen of nalaten waarbij een lid zich jegens een ander lid, een verantwoordelijke, een comité of commissie niet gedraagt zoals door redelijkheid en begrip wordt verlangd.

Art. 304 : Algemene inbreuken
De volgende lijst is niet beperkend.
a. Het is verboden niet aangesloten spelers te laten deelnemen aan een competitie georganiseerd of erkend door de BBSF/Bowling Vlaanderen.
b. Ieder lid van een club dat valse verklaringen aflegt wat betreft de gegevens van een speler, is strafbaar.
c. Iedere persoon die het verloop van de wedstrijd zou bekritiseren of daden zou stellen die wanorde uitlokken.
d. Weddenschappen voor geld zijn verboden.
e. Het is de leden van Bowling Vlaanderen verboden deel te nemen als speler of in gelijk welke hoedanigheid,
- aan wedstrijden ingericht door geschorste, uitgesloten of niet aangesloten clubs;
- aan wedstrijden of toernooien die door de BBSF/Bowling Vlaanderen niet zijn toegelaten of georganiseerd worden door niet-erkende verenigingen.
f. Daden stellen die nadeel kunnen berokkenen aan de BBSF/Bowling Vlaanderen,clubs of leden is strafbaar.
g. Het is een club verboden één van haar ploegen opzettelijk te verzwakken met het inzicht nadeel of voordeel aan gelijk welke andere ploeg te bezorgen.

Art. 305 : Doping
Het is de leden van Bowling Vlaanderen verboden hun toevlucht te nemen tot doping.
Het dopingreglement is opgenomen in de sportreglementen van Bowling Vlaanderen.

B. BEVOEGDHEID

Art. 306 : Bevoegdheid
a. De tuchtcommissie behandelt de zaken die binnen een redelijk termijn naar haar verwezen worden door de verantwoordelijken, commissies en comités van Bowling Vlaanderen.
b. De tuchtcommissie heeft de bevoegdheid in eerste aanleg de inbreuken tegen dit reglement, de statuten en de sportreglementen van Bowling Vlaanderen te behandelen.
c. De tuchtcommissie is tevens bevoegd om beslissingen op genomen door comités of commissies te toetsen aan de reglementen.

Art. 307 : Bevoegdheid in beroep
De tuchtcommissie behandelt het beroep:
• tegen straffen of beslissingen uitgesproken door de aangesloten verenigingen tegen hun leden;
• tegen de beslissingen en de administratieve straffen die door de Bowling Vlaanderen, of één van haar comités of commissies werden uitgesproken.

Art. 308 : Ontvankelijkheid
De tuchtcommissie oordeelt over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de klacht.

C. ORGANISATIE

Art. 309 : Structuur
a. De tuchtcommissie is samengesteld uit minstens drie leden.
b. De voorzitter van deze commissie wordt aangesteld door de Raad van Bestuur.
c. De voorzitter coördineert de werking van de commissie en duidt een secretaris aan.
d. De behandeling van een zaak en de uitspraak van de disciplinaire maatregelen bij gemotiveerde beslissing, kunnen slechts plaatshebben indien de commissie minstens uit drie personen bestaat.
e. Er worden notulen gemaakt van elke zitting. De beslissingen worden aangetekend of tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan het secretariaat van Bowling Vlaanderen en aan al de partijen betrokken in het geschil.
f. De zittingen gaan door op de zetel van Bowling Vlaanderen, tenzij er uitdrukkelijk anders wordt beslist.

Art. 310 : Onverenigbaarheid
a. De leden van het Dagelijks Bestuur kunnen geen deel uitmaken van de tuchtcommissie.
b. De leden van de tuchtcommissie kunnen niet aan de behandeling van een zaak deelnemen indien zij bij de zaak betrokken zijn, hetzij persoonlijk, hetzij door familiebanden, hetzij als lid van de club die bij de zaak betrokken is. Zij mogen ook niet voorafgaandelijk aan het onderzoek meegewerkt hebben.
c. Een lid met een officiële functie binnen Bowling Vlaanderen mag niet tussenkomen om advies of gehoor te geven aan één van de partijen alvorens de kwestie volledig afgehandeld is.

Art. 311 : Recht van handtekening
De voorzitter bezit het ‘recht van handtekening’ voor alle stukken die hem aanbelangen.

D. PROCEDURES

Art. 312 : Procedure
a. Elk effectief lid en ieder lid van een club aangesloten bij Bowling Vlaanderen, kunnen een klacht indienen bij de tuchtcommissie. Elke klacht wordt per aangetekende brief verstuurd aan het secretariaat van Bowling Vlaanderen, ter attentie van de secretaris-generaal.
b. Het lid of de club dient bovendien belang te hebben bij het indienen van de klacht.
c. De klacht dient een klare uiteenzetting te geven van de feiten teneinde de bevoegde instanties een duidelijk inzicht te geven in de aard van de inbreuk of het geschil en hen in de mogelijkheid te stellen de betrokkenen op te roepen.
d. De secretaris-generaal oordeelt niet over de ontvankelijkheid. Hij stuurt de klacht onmiddellijk door aan de voorzitter van de tuchtcommissie.

Art. 313 : Termijn - Kosten
a. Het indienen van een klacht moet gebeuren binnen de volgende termijnen:
• Inbreuken tijdens een kampioenschap binnen de acht dagen.
• Inbreuken tegen de opstelling van een speler binnen de acht dagen na de wedstrijd.
• Een geschil betreffende de bepalingen voor opzeg, overgang naar een andere club, vijftien dagen na het verschijnen van de overgangslijsten.
• Andere geschillen binnen de vijftien dagen vanaf de kennisname.
b. Samen met de klacht stuurt de klachtdoende partij het bewijs van storting van een waarborg van 100,00 euro op de rekening van Bowling Vlaanderen. De waarborg dient niet om het indienen van een klacht te verhinderen.
c. Alle procedurekosten zijn ten laste van de in gebreke gestelde partij tenzij anders bepaald in de uitspraak.

Art. 314 : Algemeen
a. De tuchtcommissie heeft het recht personen op te roepen.
b. De te horen partijen en personen worden schriftelijk opgeroepen met afschrift aan de secretaris van de club waarvan zij effectief of aangesloten lid zijn.
c. De oproepingen dienen ten minste 8 kalenderdagen voor de zitting te worden verzonden. De poststempel geldt als bewijs.
d. Iedereen die opgeroepen wordt, kan zich laten bijstaan door 1 persoon naar keuze. Indien hij minderjarig is mag hij tevens vergezeld worden van zijn wettige vertegenwoordiger.
e. Een effectief lid kan zich door ten hoogste twee leden laten vertegenwoordigen. Zij moeten in het bezit zijn van een volmacht die getekend is door de voorzitter en de secretaris. Zij kunnen zich laten bijstaan door één persoon naar keuze.

Art. 315 : Oproeping
De tuchtcommissie kan de partijen en getuigen oproepen om te worden verhoord op de zitting.
De oproeping vermeldt:
• de plaats, datum en het uur van de zitting;
• een kopie van de klacht voor de aanklager en aangeklaagde;
• dat het dossier voor de betrokken partijen ter inzage ligt op de zetel van Bowling Vlaanderen.

Art. 316 : Zitting
a. De eerste zitting vindt plaats binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de klacht op het secretariaat of na de doorverwijzing van een commissie.
b. Behoudens gemotiveerde beslissing van de voorzitter is de zitting openbaar.
c. Partijen kunnen getuigen meebrengen mits de namen van deze personen drie dagen voor de zitting schriftelijk ter kennis van het secretariaat werden gebracht. Ter zitting kunnen de opgeroepen partijen hun standpunten beargumenteren en motiveren.
d. De standpunten en motivatie van de partijen evenals verklaringen van getuigen worden genoteerd.

Art. 317 : Beraadslaging
a. De beraadslaging is niet openbaar, zij gebeurt onmiddellijk na de behandeling.
b. Elke beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen.
c. De leden van de tuchtcommissie dienen geheimhouding te bewaren over hetgeen tijdens de beraadslaging is besproken.

Art. 318 : Uitspraak
a. De tuchtcommissie meldt uiterlijk 14 dagen na het sluiten van de behandeling de uitspraak aan de betrokken partijen per aangetekend schrijven.
b. Bowling Vlaanderen brengt de uitspraak ter kennis van al haar leden door de vermelding op haar website.
c. De uitspraak bevat naast de genomen maatregelen en de overwegingen die tot de uitspraak hebben geleid, ook het bedrag van de procedurekosten en aan wie dit ten laste wordt gelegd.
d. De uitspraken van De tuchtcommissie zijn bindend voor alle leden van de BBSF.

Art. 319 : Uitvoerbaarheid
De uitspraak gaat in de 8e kalenderdag na verzending van de beslissing, tenzij anders gemotiveerd in de beslissing.
De poststempel geldt als bewijs.

Art. 320 : Verzet
a. Tegen een bij verstek genomen beslissing van de tuchtcommissie kan de verstek doende partij verzet aantekenen per aangetekende brief, gericht aan het secretariaat van Bowling Vlaanderen, t.a.v. de secretaris-generaal.
b. Om ontvankelijk te zijn moet verzet worden aangetekend verzonden binnen de veertien dagen na de dag van de verzending van de brief waarin de beslissing van de tuchtcommissie wordt medegedeeld.
c. De secretaris-generaal van Bowling Vlaanderen verzendt de brief naar de voorzitter van de tuchtcommissie die de beslissing heeft genomen. Deze behandelt de zaak binnen de maand na de ontvangst van het verzet.

Art. 321 : Uitvoerbaarheid van het verzet
a. De uitvoerbaarheid van een beslissing bij verstek treedt in voege ten vroegste na afloop van de termijn.
b. Het verzet schorst de tenuitvoerlegging van de beslissing.

E. STRAFFEN

Art. 322 : Bepaling
Volgende tuchtmaatregelen kunnen worden uitgesproken:
• De berisping
• De blaam
• Een geldboete per club en/of een geldboete voor aangesloten leden tot een bedrag van 500 euro
• Het tijdelijk of definitief ontzeggen van het recht tot uitoefening van een functie binnen Bowling Vlaanderen of
in clubverband
• Een schorsing voor een duur van maximum 5 jaar
• Het voorstel tot uitsluiting als lid van Bowling Vlaanderen.

Art. 323 : Cumul
In geval van bestraffing van één zaak waarin meerdere inbreuken zijn gepleegd, kunnen meerdere straffen uitgesproken worden.

Art. 324 : Voorwaardelijke tuchtmaatregel
Met uitzondering van de berisping en de blaam kunnen tuchtmaatregelen geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk uitgesproken worden. Aan een voorwaardelijke tuchtmaatregel wordt een proeftijd verbonden van ten hoogste 2 jaar. In het geval dat de betrokkene binnen deze proeftijd een inbreuk pleegt op de voorwaarden of in herhaling valt, kan de straf uitvoerbaar worden verklaard.

Art. 325 : Schorsing
a. Een schorsing wordt uitgesproken samen met een periode. Tijdens de schorsingsperiode is de betrokkene gehouden zijn verplichtingen als lid van Bowling Vlaanderen na te komen. Het is niet toegelaten om in die periode aan wedstrijden deel te nemen.
b. Indien de betrokkene zijn lidmaatschap met Bowling Vlaanderen verbreekt tijdens de schorsingsperiode vervalt de schorsing. Maar vanaf het ogenblik dat de betrokkene zich terug aansluit als lid bij Bowling Vlaanderen treedt de schorsingsperiode terug in voege.
c. Een lid dat door Bowling Vlaanderen geschorst is, mag geen enkele functie uitoefenen ter gelegenheid van kampioenschappen of erkende toernooien (vb.: afgevaardigde, wedstrijdleider, schrijver enz…).
d. Bowling Vlaanderen volgt ook de uitspraken in schorsing van de FSBF.

Art. 326 : Uitsluiting
Het ‘voorstel tot uitsluiting van een effectief lid’ wordt uitgesproken wanneer deze laatste in ernstige mate in strijd handelt met de statuten en reglementen of besluiten van Bowling Vlaanderen. De club kan binnen de voorziene tijd na ontvangst van de kennisgeving beroep aantekenen bij de BAS. De uitsluiting van een effectief lid moet door de Algemene Vergadering worden bevestigd.

F. BEROEP

Art. 327 : Instellen van het beroep
Tegen de beslissingen van de tuchtcommissie kan hoger Beroep worden ingesteld bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) binnen de 30 dagen na kennisgeving van de beslissing per aangetekend schrijven. De datum van de poststempel is de begindatum van de termijn.

G. GRATIE

Art. 328 : Bepalingen
De Raad van Bestuur heeft het recht gratie te verlenen voor straffen uitgesproken door de tuchtcommissie. Vragen om vermindering of kwijtschelding van straffen moeten schriftelijk, en met redenen omkleed, worden ingediend bij het secretariaat van Bowling Vlaanderen, t.a.v. de secretaris-generaal.
Het besluit tot gratieverlening dient in de Raad van Bestuur te worden genomen met een meerderheid van 2/3 van de stemmen.

H. ANDERE BEPALINGEN

Art. 329 : Rechtsbijstand
De disciplinaire procedure en de maatregelen in dit hoofdstuk, zullen de rechten van verdediging van de betrokkenen waarborgen. Deze waarborg houdt onder meer in dat degene die tuchtrechtelijk vervolgd wordt, ongeacht zijn leeftijd, minstens:
• schriftelijk en persoonlijk op de hoogte wordt gesteld van de hem ten laste gelegde feiten;
• het recht heeft om na afloop van het onderzoek alle stukken van het dossier in te zien, en dat ook zijn raadsman die mogelijkheid heeft;
• het recht heeft zich te laten bijstaan of zich te laten vertegenwoordigen door een raadsman van zijn keuze, een ander lid van de Federatie of lid van zijn club of andere club;
• het recht heeft om zich te laten bijstaan door een tolk als hij de Nederlandse taal niet begrijpt of niet spreekt;
• het recht heeft om gehoord te worden, zijn middelen van verdediging voor te dragen en aanvullende onderzoeksmaatregelen te vragen;
• de zekerheid heeft dat de disciplinaire maatregelen en de procedures rekening houden met de jeugdige leeftijd van bepaalde spelers en ter zake de aangepaste maatregelen bevatten.

Art. 330 : Openbaarheid
De zittingen zijn openbaar.
De zittingen met betrekking tot minderjarigen gebeuren steeds achter gesloten deuren.
In het algemeen belang kan de voorzitter de zitting achter gesloten deuren laten doorgaan.

HOOFDSTUK 4: DEONTOLOGISCHE CODE

Sport speelt een belangrijke en positieve rol in het leven van de jeugd. Naast het feit dat sport gezond is voor hen, leert men tijdens de beoefening ook belangrijke sociale vaardigheden aan.

Bowling Vlaanderen is een organisatie die streeft naar het welzijn van alle deelnemers aan de bowlingsport - zowel de spelers, de coaches en begeleiders, de ouders van jeugdspelers, de bowlinguitbaters en organisatoren van toernooien en evenementen - en dit gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect.
Deze gedragscode promoot alle positieve aspecten van onze sport waaronder de bowlingetiquette, de fair play en het respect; hij moedigt tevens het goede gedrag aan. Daarnaast streeft Bowling Vlaanderen naar een leuke en veilige omgeving waarin de spelers kunnen presteren naar hun best vermogen. Winnen is slechts een deeltje van het leuke aan deelnemen.

SPELERS
Respecteer altijd de regels, speel nooit vals en wees altijd eerlijk.
Discussieer nooit met een referee. Als je niet akkoord gaat met een beslissing, vraag dan aan je coach of begeleider dat hij tijdens de pauze of na de competitie de referee hieromtrent benadert.
Blijf steeds rustig en beleefd. Verbale en fysieke agressie wordt niet getolereerd, niet in het dagelijkse leven en niet in onze sport.
Doe altijd even hard je best, zowel voor jezelf als voor je team. De prestatie van je team en van jezelf zal er wel bij varen.
Behandel anderen zoals je zelf wil behandeld worden.
Heb respect voor je coach, je teamleden, de tegenstrever, de verantwoordelijken en je ouders. Zonder hen zou er geen competitie zijn.
Neem deel voor je eigen plezier en omdat je het zelf leuk vindt, niet alleen om je coaches en ouders te plezieren.
Gedraag je verantwoordelijk. Er zal worden opgetreden tegen elk discriminerend of agressief gedrag ten opzichte van iemand anders.
Verlaat de spelersruimte niet zonder je coach hiervan op de hoogte te brengen.
Het is jouw verantwoordelijkheid om altijd op tijd te komen en voorbereid te zijn voor alle activiteiten.

OUDERS
Vergeet niet dat kinderen en jongeren aan sport doen voor hun plezier, niet voor het jouwe.
Moedig jongeren aan om deel te nemen aan activiteiten en wedstrijden, maar dwing hen niet.
Focus je voornamelijk op de prestatie die wordt geleverd en loof hen hiervoor. De focus op winnen of verliezen is niet zo belangrijk.
Leer hen te spelen volgens de regels en eventuele conflicten op te lossen op een rustige manier.
Lach nooit met een kind als het een fout maakt of verliest.
Vergeet niet dat kinderen zich spiegelen aan jouw gedrag. Toon altijd appreciatie voor goede prestaties, ook van andere deelnemers.
Ondersteun alle pogingen om verbale en fysieke agressie uit de sport te houden.
Respecteer de beslissingen van coaches en referees en leer de jongere dit ook te doen.
Toon altijd appreciatie voor de coach en de wedstrijdverantwoordelijke. Zonder hen zou er geen activiteit zijn voor je kind om aan deel te nemen.
Respecteer de rechten en de waardigheid van elke jeugdspeler ongeacht diens geslacht, kunnen, culturele achtergrond of religie.
Gedraag je verantwoordelijk. Discriminerend, pest- of agressief gedrag tegenover anderen zal niet worden getolereerd.
Zorg ervoor dat je altijd stipt bent door je kind op tijd af te zetten en te komen halen. Plaats de coach of club niet in een moeilijke positie door te laat te komen.

COACHES - VERANTWOORDELIJKEN
Elk fysiek contact met een jongere moet gepast zijn. Maak duidelijk dat elk misbruik maken van jongeren onacceptabel is en dat hiertegen zal worden opgetreden.
Vergeet niet dat jongeren deelnemen aan een sport voor hun eigen goed en plezier. Winnen is slechts een deel van het leuke aan deelnemen. Leg de nadruk dan ook niet te veel op enkel resultaten.
Geef alle jongeren dezelfde kansen om deel te nemen.
Betrek jongeren in het plannen, in het leiderschap, in de evaluatie en in het nemen van beslissingen met betrekking tot elke activiteit.
Lach nooit met een jonge speler als hij een fout maakt.
Wees redelijk in wat je vraagt van de tijd, de energie en het enthousiasme van de speler.
Werk steeds binnen de regels en de geest van de sport en leer je spelers dit ook te doen.
Zorg ervoor dat jongeren de tijd die ze met je doorbrengen als positief ervaren. Alle spelers verdienen dezelfde aandacht en mogelijkheden.
Wees er zeker van dat de uitrusting en de omgeving veilig zijn, aangepast aan de leeftijd en het kunnen van elke speler.
Toon respect en wees professioneel tegenover al wie is betrokken bij de sport: tegenstanders, coaches, wedstrijdverantwoordelijken, media, ouders en toeschouwers. Zet de spelers aan hetzelfde te doen.
Zorg ervoor dat je de benodigde kwalificaties behaalt. School jezelf regelmatig bij wat betreft de nieuwste technieken en de principes van groei en ontwikkeling van de jeugd.
Respecteer de rechten en de waardigheid van elke speler ongeacht hun geslacht, hun kunnen, hun culturele achtergrond of religie.
Gedraag je verantwoordelijk. Er zal worden opgetreden tegen discriminatie, pesten en agressief gedrag.
De veiligheid en het welzijn van de speler zijn het hoogste goed.
Volg alle richtlijnen en regels van de ETBF, BBSF en VBSF.
Leer spelers om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen daden.
Zorg ervoor dat de activiteiten waaraan spelers deelnemen gepast zijn voor hun leeftijd, rijpheid en hun kunnen.
Informeer de toeschouwers en ouders wat van hen verwacht wordt tijdens een activiteit. Geef de ouders ook de kans uit te leggen wat ze van jou als coach verwachten.
Werk ten volle mee met andere specialisten (coaches, verantwoordelijken, sportwetenschappers). Dit met als doel een zo goed mogelijke begeleiding van de speler.
Promoot altijd de positieve aspecten van de sport en laat geen overtreding van de regels of het gebruik van verboden substanties toe.
Zorg dat er op jezelf niets is aan te merken wat voorkomen en gedrag betreft. Vergeet niet dat je een voorbeeldfunctie hebt.
Kom steeds ruim op tijd aan voor een activiteit.

WEDSTRIJDVERANTWOORDELIJKEN
De veiligheid en het welzijn van de deelnemers zijn het hoogste goed.
Wees positief en moedig alle deelnemers aan.
Wees consistent en objectief in je beslissingen.
Promoot respect onder de deelnemers.
Promoot en sta achter wijzigingen van regels.
Wees een rolmodel. Het is niet nodig steeds het hoogste woord te voeren.
Blijf op de hoogte wat betreft wijzigingen van reglementen en school jezelf bij op het vlak van de groei en ontwikkeling van jongeren.
Je gedrag en je opmerkingen moeten altijd positief en constructief zijn tenzij in geval van onreglementair of agressief gedrag.
Gedraag je verantwoordelijk. Discriminatie, pesten en agressief gedrag zijn onaanvaardbaar en zullen niet worden getolereerd.
Respecteer de rechten en de waardigheid van elke jongere ongeacht diens geslacht, kunnen, culturele achtergrond of religie.

DECREET 13/07/2001
Artikel 5, 7° van het decreet van 13/07/2001 legt de sportfederaties op om alle maatregelen te nemen om de mensenhandel binnen de sportfederatie en de bij haar aangesloten clubs tegen te gaan door een correcte toepassing van de bestaande wetgeving, en sanctionerend op te treden op basis van een deontologische code ter bestrijding van de mensenhandel.

1. Gewettigd verblijf
Vooraleer Bowling Vlaanderen een lidkaart/licentie toekent aan een sportbeoefenaar met een arbeidsovereenkomst dient de sportbeoefenaar/de club aan te tonen dat de sportbeoefenaar wettig verblijft op het Belgische grondgebied. Het gewettigd verblijf wordt bewezen door een geldig document uitgaande van de bevoegde overheid waaruit het gewettigd verblijf blijkt.
De aansluiting van sportbeoefenaars zonder arbeidsovereenkomst (aangesloten leden) kan niet worden geweigerd omwille van een onwettig verblijfsstatuut. Dit is strijdig met het non-discriminatiebeginsel en, voor minderjarigen, met het Internationaal Kinderrechtenverdrag.
Om competitievervalsing te vermijden kan in bepaalde sporten (bij ‘stijgen en dalen’ competities) door Bowling Vlaanderen een bewijs van identiteit worden gevraagd. Indien de sporter geen identiteitskaart heeft, informeert de sportclub bij de betrokkene naar de identiteit waaronder hij is ingeschreven op school als het om een minderjarige gaat, of kan aan de sporter een attest van de gemeente gevraagd worden.
Binnen Bowling Vlaanderen wordt voor de interteamscompetities een bewijs van identiteit gevraagd.
2. Mensenhandel
Bowling Vlaanderen en de bij haar aangesloten clubs verbinden zich ertoe de wetgeving op de bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel na te leven en te doen naleven.
Het betreft:
- de Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel, B.S., 25 april 1995;
- en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt.

Degene die, op welke manier ook, rechtstreeks of via een tussenpersoon ertoe bijdraagt dat een vreemdeling België binnenkomt of er verblijft, wanneer hij daarbij:
- ten opzichte van de vreemdeling direct of indirect gebruik maakt van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige andere vorm van dwang
- of misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin de vreemdeling verkeert handelt in strijd met de Wet op de bestrijding van de mensenhandel en wordt conform de Wet op de bestrijding van de mensenhandel gestraft met een gevangenisstraf of een boete.
Degene die, op welke manier ook, rechtstreeks of via een tussenpersoon, ertoe bijdraagt dat een vreemdeling België binnenkomt of er verblijft, handelt in strijd met de Wet op de bestrijding van de mensenhandel en wordt conform de Wet op de bestrijding van de mensenhandel gestraft met een gevangenisstraf of een boete wanneer hij daarbij:
- ten opzichte van de vreemdeling direct of indirect gebruik maakt van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige andere vorm van dwang;
- of misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin de vreemdeling verkeert.
3. Tewerkstelling van buitenlandse werknemers: sporters met een arbeidsovereenkomst
Bowling Vlaanderen en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers na te leven en te doen naleven (o.a. arbeidsvergunning, arbeidskaart).
Het betreft:
- de Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S., 21 mei 1999;
- het Koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S., 26 juni 1999;
- en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt.

Bowling Vlaanderen en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de arbeidsbemiddeling na te leven en te doen naleven.
Het betreft:
- het Decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling, B.S., 29 december 2010;
- het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling, B.S., 29 december 2010;
- en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt.
4. Tuchtstraffen
Bij overtreding van bovenvermelde reglementeringen worden de volgende tuchtstraffen opgelegd, afhankelijk van de zwaarte van de overtreding:
- overtreding door sportclubsverwijzing naar de tuchtcommissie
- overtreding door leden: verwijzing naar de tuchtcommissie

 

Bowling Vlaanderen op

facebook

bowlingforum

 

 

 

 

 

 

 

 

bbsf

banner