info contact kalenders verslagen opleidingen nieuws

RIO in pdf formaat

HOOFDSTUK 1 ORGANISATIE EN BEHEER VAN BOWLING VLAANDEREN.

In dit reglement wordt gemakshalve alleen verwezen naar het mannelijk geslacht ten aanzien van de leden en aangeslotenen; bedoeld wordt, behoudens uitdrukkelijk anders vastgelegd, zowel het mannelijk als het vrouwelijk geslacht.

A. HET BESTUUR

Art. 101 : Algemeen

De controle en leiding van Bowling Vlaanderen berusten bij de Raad van Bestuur.

B. DE RAAD VAN BESTUUR

Art. 102 : Mandaten - Kiesuitvoeringsbepalingen

Art. 103 : Ambtstermijn

De ambtstermijn voor de leden van de Raad van Bestuur bedraagt 4 jaar.

Art. 104 : Voorwaarden voor de kandidaturen

Art. 105 : Beperking

Er kunnen maximaal 2 leden van dezelfde club lid zijn van de Raad van Bestuur.

Art. 106 : Vergaderingen van de Raad van Bestuur De secretaris-generaal roept de Raad van Bestuur bij elkaar:

Art. 107 : Ereleden

C. DE BESTUURDERS

Art. 108 : Gedragswijze

Een bestuurder dient zich te houden aan de reglementen van de BBSF/Bowling Vlaanderen.

Art. 109 : Ambtsbeëindiging

D. HET DAGELIJKS BESTUUR

Art. 110 : Samenstelling – Benoemingen – Duur van het mandaat

Art. 111 : Algemene bevoegdheden Art. 112 : De voorzitter

Art. 113 : De secretaris-generaal

Stelt extra-sportieve dossiers samen met de penningmeester, waarvan zij schriftelijk verslag uitbrengen bij het Dagelijks Bestuur van Bowling Vlaanderen. Geeft de algemene leiding aan de administratieve diensten en let op de uitvoering van de reglementen. Ontvangt alle briefwisseling en geeft er onmiddellijk gevolg aan; hij kan de door hem vastgelegde briefwisseling aan het administratief personeel delegeren. Vervult elke zending van administratieve aard welke uit zijn functie voortspruit. Vertegenwoordigt Bowling Vlaanderen op alle officiële en sportieve plechtigheden, die hij van rechtswege of op uitnodiging dient bij te wonen, zowel in binnen- als buitenland. Heeft het recht de vergaderingen van Bowling Vlaanderen comités, uitgezonderd deze van het Geschillen- en Tuchtcomité, zonder stemrecht bij te wonen en voor te zitten. Is bevoegd betreffende personeelszaken. Is verantwoordelijk voor het jaarverslag van de Federatie op de algemene vergadering van Bowling Vlaanderen. Ontvangt alle juridische betwistingen en maakt deze over aan de voorzitter van het Geschillen- en Tuchtcomité.

Art. 114 : De eerste ondervoorzitter

Leidt bij afwezigheid van de voorzitter de algemene vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks bestuur van Bowling Vlaanderen. Is verantwoordelijk voor de officiële en facultatieve opdrachten ‘veteranen’. Verzorgt opdrachten bepaald door de Raad van Bestuur van Bowling Vlaanderen. Heeft het recht de vergaderingen van de comités van Bowling Vlaanderen, uitgezonderd deze van het Geschillen- en Tuchtcomité, zonder stemrecht bij te wonen en voor te zitten. Vervangt de voorzitter op zijn verzoek op alle sportieve en officiële plechtigheden.

Art. 115 : De tweede ondervoorzitter

Verzorgt opdrachten bepaald door de Raad van Bestuur van Bowling Vlaanderen. Heeft het recht de vergaderingen van de comités van Bowling Vlaanderen, uitgezonderd deze van het Geschillen- en Tuchtcomité, zonder stemrecht bij te wonen en voor te zitten.

Art. 116 : De penningmeester

Is verantwoordelijk voor de boekhouding van Bowling Vlaanderen. Voert alle inningen en betalingen uit. Controleert en voert de betalingen uit van alle gewone uitgaven van de verschillende comités. Stelt jaarlijks de begroting van Bowling Vlaanderen op en legt ze ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur. Geeft iedere trimester aan de Raad van Bestuur een overzicht van de financiële toestand en maakt hen de stand van het budget over. Voert de controle van de boekhouding uit samen met het aangestelde accountantskantoor en de leden controleurs. Stelt het financiële deel samen van het Bloso subsidiedossier. Is verantwoordelijk voor het beheer van de verzekeringscontracten en treedt op als bemiddelaar tussen Bowling Vlaanderen en de verzekeringsmaatschappij. Hij onderzoekt alle kwesties die betrekking hebben op de verzekeringscontracten die Bowling Vlaanderen zou kunnen aangaan. Heeft het recht de vergaderingen van de comités van Bowling Vlaanderen, uitgezonderd deze van het Geschillen- en Tuchtcomité, zonder stemrecht bij te wonen en voor te zitten. Kan door de Raad van Bestuur van Bowling Vlaanderen gedelegeerd worden voor het contacteren van de firma’s of instanties met het oog op het voeren van extra-sportieve onderhandelingen, waarvan schriftelijk verslag wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van Bowling Vlaanderen.

E. ORGANEN

Art. 117 : Verantwoordelijke - Commissies - Functies

A. Verantwoordelijke

B. Commissies

Rechtstreeks ondergeschikt aan het Dagelijks Bestuur kunnen commissies worden opgericht.
De taak van een commissie loopt tot de opdracht voltooid is of ingetrokken wordt.
De benoeming en de herroeping van de leden van deze commissies vallen onder de bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur.

Art. 118 : Het Adviescomité

Het Adviescomité is samengesteld uit het Dagelijks Bestuur en de verschillende verantwoordelijken.
Het is verantwoordelijk voor het algemeen sportief en recreatief beleid van Bowling Vlaanderen.
Het formuleert voorstellen naar de koepel.

Art. 119 : De sportverantwoordelijke

Art. 120 : De jeugdverantwoordelijke Art. 121 : De wedstrijdverantwoordelijke Art. 122 : De technische verantwoordelijke Art. 123 : De Topsportcel

Art. 124 : Het Geschillen- en Tuchtcomité

De bevoegdheid en werkwijze van het Geschillen- en Tuchtcomité wordt geregeld in het Geschillen- en Tuchtreglement van dit RIO.

F. ADMINISTRATIEVE INBREUKEN

Art. 125 : Bepaling

Onder administratieve sancties wordt verstaan:

Art. 126 : Administratieve overtredingen

De hieronder volgende opsomming heeft geen beperkend karakter.
Worden als administratieve overtredingen beschouwd:

Art. 127 : Bedragen voor administratieve overtredingen

De Raad van Bestuur stelt jaarlijks de bedragen van de administratieve overtredingen vast en doet hiervan mededeling aan de clubs voor de aanvang van het nieuwe seizoen.

G. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Art. 128 : Amendementen

a. Voorstellen tot wijziging van de statuten moeten schriftelijk bij het Dagelijks Bestuur worden ingediend, ten minste 2 maanden voor de dag van de Algemene Vergadering.
Deze voorstellen zullen ten minste 3 weken voor de Algemene Vergadering ter kennis gebracht worden van de leden.
b. Voorstellen tot wijziging van dit RIO kunnen steeds schriftelijk bij het Dagelijks Bestuur worden ingediend.
c. Wijzigingen van dit RIO treden slechts in voege na goedkeuring door de Raad van Bestuur.
d. De Reglementencommissie mag wijzigingen aan het RIO aanbrengen met betrekking tot de bladschikking, het hernummeren, de spelling, enz. in zoverre dat er geen wijzigingen aan de inhoud worden aangebracht.

Art. 129 : Kennisname – Beslissingsrecht - Betwisting

Art. 130 : Archieven


HOOFDSTUK 2 CLUBS – LICENTIES – FUSIE – OVERGANG

A. EFFECTIEVE BOWLINGCLUBS

Art. 201 : Seniorenclubs

Art. 202 : Jeugdclubs Art. 203 : Geconfedereerde club Art. 204 : G-club (mensen met een beperking)

B. HET BEHEER VAN DE EFFECTIEVE CLUBS

Art. 205 : Bestuur

Art. 206 : Algemene vergadering

De Algemene Vergadering van de club moet gehouden worden voor 15 mei van het lopend seizoen. Voor situaties die wettelijk of statutair een verplicht procentuele aanwezigheid en/of een andere meerderheid dan een eenvoudige meerderheid vereisen, is het verplicht de Algemene Vergadering te houden voor 2 mei.
Het verslag van de Algemene Vergadering moet binnen de 8 dagen overgemaakt worden aan het secretariaat van Bowling Vlaanderen.

Art. 207 : Benaming van een club

Art. 208 : Aansluiting van een club Art. 209 : Vrijwillige ontbindingen van een club Art. 210 : Fusie van clubs Art. 211 : Rechten en plichten van een clubbestuur

Tot de rechten en plichten behoren onder meer: Art. 212 : Schulden

C. LICENTIES

Art. 213 : L - Licentie

Art. 214 : Y - Licentie Art. 215 : M - Licentie Art. 216 : Ereleden Art. 217 : Lidmaatschap

D. BEPALINGEN VOOR OPZEG EN OVERGANG NAAR EEN ANDERE CLUB

Voor de opzeg en de overgang naar een andere club is de door Bowling Vlaanderen wettelijk aangevraagd periode van toepassing. De in artikel 3, §1, derde lid, van het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar bepaalde data voor de opzegging van de overeenkomst worden voor Bowling Vlaanderen vzw, Kolonel Bourgstraat 123-125, bus 16 te 1140 Evere als volgt bepaald:
1 mei – 31 mei.
De vrijheidsaanvraag heeft uitwerking op 01 juni.

Art. 218: Bepalingen - Termijnen

Art. 219: Uitvoeringsvoorschriften Art. 220 - Transfers buiten de wettelijke periode

E. VERZEKERINGEN

Art. 221 : Verzekeringen

Art. 222 : Bijkomende verzekering

De club is vrij een bijkomende verzekering af te sluiten. Deze sluit geenszins de verzekering van Bowling Vlaanderenuit. De clubs zijn niet verplicht de door hen onderschreven polis aan Bowling Vlaanderen voor te leggen.

HOOFDSTUK 3 GESCHILLEN- EN TUCHTREGLEMENT

A. ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 301 : Tuchtregeling

De disciplinaire procedure binnen Bowling Vlaanderen geschiedt uitsluitend zoals voorgeschreven in dit reglement.
De bowlingclubs regelen hun interne geschillen voor zover deze geen betrekking hebben op de inbreuken vermeld in dit reglement.

Art. 302 : Toepassing

Alle clubs en hun leden vermeld in het RIO zijn onderworpen aan het geschillen- en tuchtreglement.

Art. 303 : Bepalingen

Als inbreuken in de zin van dit reglement worden beschouwd:

Art. 304 : Algemene inbreuken

De volgende lijst is niet beperkend.

a. Het is verboden niet aangesloten spelers te laten deelnemen aan een competitie georganiseerd of erkend door de BBSF/Bowling Vlaanderen.

b. Ieder lid van een club dat valse verklaringen aflegt wat betreft de gegevens van een speler, is strafbaar.

c. Iedere persoon die het verloop van de wedstrijd zou bekritiseren of daden zou stellen die wanorde uitlokken, stelt zich bloot aan sportieve sancties.

d. Weddenschappen voor geld zijn verboden.

e. Het is de leden van Bowling Vlaanderen verboden deel te nemen als speler of in gelijk welke hoedanigheid,

- aan wedstrijden ingericht door geschorste, uitgesloten of niet aangesloten clubs;
- aan wedstrijden of toernooien die door de BBSF/Bowling Vlaanderen niet zijn toegelaten of georganiseerd worden door niet-erkende verenigingen.

f. Daden stellen die nadeel kunnen berokkenen aan de BBSF/Bowling Vlaanderen, clubs of leden is strafbaar.

g. Het is een club verboden één van haar ploegen opzettelijk te verzwakken met het inzicht nadeel of voordeel aan gelijk welke andere ploeg te bezorgen.

Art. 305 : Doping

Het is de leden van Bowling Vlaanderen verboden hun toevlucht te nemen tot doping.
Het dopingreglement is opgenomen in de sportreglementen van de Bowling Vlaanderen/BBSF.

B. BEVOEGDHEID

Art. 306 : Bevoegdheid

Art. 307 : Bevoegdheid in beroep

Het Geschillen- en Tuchtcomité behandelt het beroep:

Art. 308 : Ontvankelijkheid
Het Geschillen- en Tuchtcomité oordeelt over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de klacht.

C. ORGANISATIE

Art. 309 : Structuur

Art. 310 : Onverenigbaarheid

Art. 311 : Recht van handtekening

De voorzitter bezit het ‘recht van handtekening’ voor alle stukken die hem aanbelangen.

D. PROCEDURES

Art. 312 : Procedure

Art. 313 : Termijn - Kosten

Art. 314 : Algemeen

a. Het Geschillen- en Tuchtcomité heeft het recht personen op te roepen.
b. De te horen partijen en personen worden schriftelijk opgeroepen met afschrift aan de secretaris van de club waarvan zij effectief of aangesloten lid zijn.
c. De oproepingen dienen ten minste 8 kalenderdagen voor de zitting te worden verzonden. De poststempel geldt als bewijs.
d. Iedereen die opgeroepen wordt, kan zich laten bijstaan door 1 persoon naar keuze. Indien hij minderjarig is mag hij tevens vergezeld worden van zijn wettige vertegenwoordiger.
e. Een effectief lid kan zich door ten hoogste twee leden laten vertegenwoordigen. Zij moeten in het bezit zijn van een volmacht die getekend is door de voorzitter en de secretaris. Zij kunnen zich laten bijstaan door één persoon naar keuze.

Art. 315 : Oproeping

Het Geschillen- en Tuchtcomité kan de partijen en getuigen oproepen om te worden verhoord op de zitting.
De oproeping vermeldt:

Art. 316 : Zitting Art. 317 : Beraadslaging Art. 318 : Uitspraak

Art. 319 : Uitvoerbaarheid

De uitspraak gaat in de 8e kalenderdag na verzending van de beslissing, tenzij anders gemotiveerd in de beslissing. De poststempel geldt als bewijs.

Art. 320 : Verzet

Art. 321 : Uitvoerbaarheid van het verzet

E. STRAFFEN

Art. 322 : Bepaling

Volgende tuchtmaatregelen kunnen worden uitgesproken:

Art. 323 : Cumul

In geval van bestraffing van één zaak waarin meerdere inbreuken zijn gepleegd, kunnen meerdere straffen uitgesproken worden.

Art. 324 : Voorwaardelijke tuchtmaatregel

Met uitzondering van de berisping en de blaam kunnen tuchtmaatregelen geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk uitgesproken worden. Aan een voorwaardelijke tuchtmaatregel wordt een proeftijd verbonden van ten hoogste 2 jaar. In het geval dat de betrokkene binnen deze proeftijd een inbreuk pleegt op de voorwaarden of in herhaling valt, kan de straf uitvoerbaar worden verklaard.

Art. 325 : Schorsing

Art. 326 : Uitsluiting

Het ‘voorstel tot uitsluiting van een effectief lid’ wordt uitgesproken wanneer deze laatste in ernstige mate in strijd handelt met de statuten en reglementen of besluiten van de Federatie. De club kan binnen de voorziene tijd na ontvangst van de kennisgeving beroep aantekenen bij de BAS. De uitsluiting van een effectief lid moet door de Algemene Vergadering worden bevestigd.

F. BEROEP

Art. 327 : Instellen van het beroep

Tegen de beslissingen van het Geschillen- en Tuchtcomité kan hoger Beroep worden ingesteld bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) binnen de 30 dagen na kennisgeving van de beslissing per aangetekend schrijven. De datum van de poststempel is de begindatum van de termijn.

G. GRATIE

Art. 328 : Bepalingen

De Raad van Bestuur heeft het recht gratie te verlenen voor straffen uitgesproken door het Geschillen- en Tuchtcomité. Vragen om vermindering of kwijtschelding van straffen moeten schriftelijk, en met redenen omkleed, worden ingediend bij het secretariaat van Bowling Vlaanderen, t.a.v. de secretaris-generaal.
Het besluit tot gratieverlening dient in de Raad van Bestuur te worden genomen met een meerderheid van 2/3 van de stemmen.

  H. ANDERE BEPALINGEN

Art. 329 : Rechtsbijstand

De disciplinaire procedure en de maatregelen in dit hoofdstuk, zullen de rechten van verdediging van de betrokkenen waarborgen. Deze waarborg houdt onder meer in dat degene die tuchtrechtelijk vervolgd wordt, ongeacht zijn leeftijd, minstens:

Art. 330 : Openbaarheid

De zittingen zijn openbaar.
De zittingen met betrekking tot minderjarigen gebeuren steeds achter gesloten deuren.
In het algemeen belang kan de voorzitter de zitting achter gesloten deuren laten doorgaan.


HOOFDSTUK 4 DEONTOLOGISCHE CODE

Sport speelt een belangrijke en positieve rol in het leven van de jeugd. Naast het feit dat sport gezond is voor hen, leert men tijdens de beoefening ook belangrijke sociale vaardigheden aan. Bowling Vlaanderen is een organisatie die streeft naar het welzijn van alle deelnemers aan de bowlingsport - zowel de spelers, de coaches en begeleiders, de ouders van jeugdspelers, de bowlinguitbaters en organisatoren van toernooien en evenementen - en dit gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect.
Deze gedragscode promoot alle positieve aspecten van onze sport waaronder de bowlingetiquette, de fair play en het respect; hij moedigt tevens het goede gedrag aan. Daarnaast streeft Bowling Vlaanderen naar een leuke en veilige omgeving waarin de spelers kunnen presteren naar hun best vermogen. Winnen is slechts een deeltje van het leuke aan deelnemen.

SPELERS
Respecteer altijd de regels, speel nooit vals en wees altijd eerlijk.
Discussieer nooit met een referee. Als je niet akkoord gaat met een beslissing, vraag dan aan je coach of begeleider dat hij tijdens de pauze of na de competitie de referee hieromtrent benadert.
Blijf steeds rustig en beleefd. Verbale en fysieke agressie wordt niet getolereerd, niet in het dagelijkse leven en niet in onze sport.
Doe altijd even hard je best, zowel voor jezelf als voor je team. De prestatie van je team en van jezelf zal er wel bij varen.
Behandel anderen zoals je zelf wil behandeld worden.
Heb respect voor je coach, je teamleden, de tegenstrever, de verantwoordelijken en je ouders. Zonder hen zou er geen competitie zijn.
Neem deel voor je eigen plezier en omdat je het zelf leuk vindt, niet alleen om je coaches en ouders te plezieren.
Gedraag je verantwoordelijk. Er zal worden opgetreden tegen elk discriminerend of agressief gedrag ten opzichte van iemand anders.
Verlaat de spelersruimte niet zonder je coach hiervan op de hoogte te brengen.
Het is jouw verantwoordelijkheid om altijd op tijd te komen en voorbereid te zijn voor alle activiteiten.

OUDERS
Vergeet niet dat kinderen en jongeren aan sport doen voor hun plezier, niet voor het jouwe.
Moedig jongeren aan om deel te nemen aan activiteiten en wedstrijden, maar dwing hen niet.
Focus je voornamelijk op de prestatie die wordt geleverd en loof hen hiervoor. De focus op winnen of verliezen is niet zo belangrijk.
Leer hen te spelen volgens de regels en eventuele conflicten op te lossen op een rustige manier.
Lach nooit met een kind als het een fout maakt of verliest.
Vergeet niet dat kinderen zich spiegelen aan jouw gedrag. Toon altijd appreciatie voor goede prestaties, ook van andere deelnemers.
Ondersteun alle pogingen om verbale en fysieke agressie uit de sport te houden.
Respecteer de beslissingen van coaches en referees en leer de jongere dit ook te doen.
Toon altijd appreciatie voor de coach en de wedstrijdverantwoordelijke. Zonder hen zou er geen activiteit zijn voor je kind om aan deel te nemen.
Respecteer de rechten en de waardigheid van elke jeugdspeler ongeacht diens geslacht, kunnen, culturele achtergrond of religie.
Gedraag je verantwoordelijk.  Discriminerend, pest- of agressief gedrag tegenover anderen zal niet worden getolereerd.
Zorg ervoor dat je altijd stipt bent door je kind op tijd af te zetten en te komen halen. Plaats de coach of club niet in een moeilijke positie door te laat te komen.


COACHES - VERANTWOORDELIJKEN
Elk fysiek contact met een jongere moet gepast zijn. Maak duidelijk dat elk misbruik maken van jongeren onacceptabel is en dat hiertegen zal worden opgetreden.
Vergeet niet dat jongeren deelnemen aan een sport voor hun eigen goed en plezier. Winnen is slechts een deel van het leuke aan deelnemen. Leg de nadruk dan ook niet te veel op enkel resultaten.
Geef alle jongeren dezelfde kansen om deel te nemen.
Betrek jongeren in het plannen, in het leiderschap, in de evaluatie en in het nemen van beslissingen met betrekking tot elke activiteit.
Lach nooit met een jonge speler als hij een fout maakt.
Wees redelijk in wat je vraagt van de tijd, de energie en het enthousiasme van de speler.
Werk steeds binnen de regels en de geest van de sport en leer je spelers dit ook te doen.
Zorg ervoor dat jongeren de tijd die ze met je doorbrengen als positief ervaren. Alle spelers verdienen dezelfde aandacht en mogelijkheden.
Wees er zeker van dat de uitrusting en de omgeving veilig zijn, aangepast aan de leeftijd en het kunnen van elke speler.
Toon respect en wees professioneel tegenover al wie is betrokken bij de sport: tegenstanders, coaches, wedstrijdverantwoordelijken, media, ouders en toeschouwers. Zet de spelers aan hetzelfde te doen.
Zorg ervoor dat je de benodigde kwalificaties behaalt. School jezelf regelmatig bij wat betreft de nieuwste technieken en de principes van groei en ontwikkeling van de jeugd.
Respecteer de rechten en de waardigheid van elke speler ongeacht hun geslacht, hun kunnen, hun culturele achtergrond of religie.
Gedraag je verantwoordelijk. Er zal worden opgetreden tegen discriminatie, pesten en agressief gedrag.
De veiligheid en het welzijn van de speler zijn het hoogste goed.
Volg alle richtlijnen en regels van de ETBF, BBSF en Bowling Vlaanderen.
Leer spelers om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen daden.
Zorg ervoor dat de activiteiten waaraan spelers deelnemen gepast zijn voor hun leeftijd, rijpheid en hun kunnen.
Informeer de toeschouwers en ouders wat van hen verwacht wordt tijdens een activiteit. Geef de ouders ook de kans uit te leggen wat ze van jou als coach verwachten.
Werk ten volle mee met andere specialisten (coaches, verantwoordelijken, sportwetenschappers). Dit met als doel een zo goed mogelijke begeleiding van de speler.
Promoot altijd de positieve aspecten van de sport en laat geen overtreding van de regels of het gebruik van verboden substanties toe.
Zorg dat er op jezelf niets is aan te merken wat voorkomen en gedrag betreft. Vergeet niet dat je een voorbeeldfunctie hebt.
Kom steeds ruim op tijd aan voor een activiteit.

WEDSTRIJDVERANTWOORDELIJKEN
De veiligheid en het welzijn van de deelnemers zijn het hoogste goed.
Wees positief en moedig alle deelnemers aan.
Wees consistent en objectief in je beslissingen.
Promoot respect onder de deelnemers.
Promoot en sta achter wijzigingen van regels.
Wees een rolmodel. Het is niet nodig steeds het hoogste woord te voeren.
Blijf op de hoogte wat betreft wijzigingen van reglementen en school jezelf bij op het vlak van de groei en ontwikkeling van jongeren.
Je gedrag en je opmerkingen moeten altijd positief en constructief zijn tenzij in geval van onreglementair of agressief gedrag.
Gedraag je verantwoordelijk. Discriminatie, pesten en agressief gedrag zijn onaanvaardbaar en zullen niet worden getolereerd.
Respecteer de rechten en de waardigheid van elke jongere ongeacht diens geslacht, kunnen, culturele achtergrond of religie.

DECREET 13/07/2001 Artikel 5, 7° van het decreet van 13/07/2001 legt de sportfederaties op om alle maatregelen te nemen om de mensenhandel binnen de sportfederatie en de bij haar aangesloten clubs tegen te gaan door een correcte toepassing van de bestaande wetgeving, en sanctionerend op te treden op basis van een deontologische code ter bestrijding van de mensenhandel.

1. Gewettigd verblijf
Vooraleer Bowling Vlaanderen een lidkaart/licentie toekent aan een sportbeoefenaar met een arbeidsovereenkomst dient de sportbeoefenaar/de club aan te tonen dat de sportbeoefenaar wettig verblijft op het Belgische grondgebied. Het gewettigd verblijf wordt bewezen door een geldig document uitgaande van de bevoegde overheid waaruit het gewettigd verblijf blijkt.
De aansluiting van sportbeoefenaars zonder arbeidsovereenkomst (aangesloten leden) kan niet worden geweigerd omwille van een onwettig verblijfsstatuut. Dit is strijdig met het non-discriminatiebeginsel en, voor minderjarigen, met het Internationaal Kinderrechtenverdrag.
Om competitievervalsing te vermijden kan in bepaalde sporten (bij ‘stijgen en dalen’ competities) door Bowling Vlaanderen een bewijs van identiteit worden gevraagd. Indien de sporter geen identiteitskaart heeft, informeert de sportclub bij de betrokkene naar de identiteit waaronder hij is ingeschreven op school als het om een minderjarige gaat, of kan aan de sporter een attest van de gemeente gevraagd worden.
Binnen Bowling Vlaanderen wordt voor de interteamscompetities een bewijs van identiteit gevraagd.

2. Mensenhandel
Bowling Vlaanderen en de bij haar aangesloten clubs verbinden zich ertoe de wetgeving op de bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel na te leven en te doen naleven.
Het betreft:
- de Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel, B.S., 25 april 1995;
- en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt. Degene die, op welke manier ook, rechtstreeks of via een tussenpersoon ertoe bijdraagt dat een vreemdeling België binnenkomt of er verblijft, wanneer hij daarbij:
- ten opzichte van de vreemdeling direct of indirect gebruik maakt van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige andere vorm van dwang
- of misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin de vreemdeling verkeert handelt in strijd met de Wet op de bestrijding van de mensenhandel en wordt conform de Wet op de bestrijding van de mensenhandel gestraft met een gevangenisstraf of een boete.
Degene die, op welke manier ook, rechtstreeks of via een tussenpersoon, ertoe bijdraagt dat een vreemdeling België binnenkomt of er verblijft, handelt in strijd met de Wet op de bestrijding van de mensenhandel en wordt conform de Wet op de bestrijding van de mensenhandel gestraft met een gevangenisstraf of een boete wanneer hij daarbij:
- ten opzichte van de vreemdeling direct of indirect gebruik maakt van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige andere vorm van dwang;
- of misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin de vreemdeling verkeert.

3. Tewerkstelling van buitenlandse werknemers: sporters met een arbeidsovereenkomst
Bowling Vlaanderen en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers na te leven en te doen naleven (o.a. arbeidsvergunning, arbeidskaart). Het betreft: - de Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S., 21 mei 1999; - het Koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S., 26 juni 1999; - en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt.
Bowling Vlaanderen en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de arbeidsbemiddeling na te leven en te doen naleven.
Het betreft:
- het Decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling, B.S., 29 december 2010;
- het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling, B.S., 29 december 2010;
- en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt.

4. Tuchtstraffen
Bij overtreding van bovenvermelde reglementeringen worden de volgende tuchtstraffen opgelegd, afhankelijk van de zwaarte van de overtreding:
- overtreding door sportclubsverwijzing naar het Tucht- en Geschillencomité
- overtreding door leden: verwijzing naar het Tucht- en Geschillencomité

Bowling Vlaanderen op

facebook

bowlingforum

 

 

 

 

 

 

 

 

bbsf

banner