info contact kalenders verslagen opleidingen nieuws

STATUTEN BOWLING VLAANDEREN (in pdf formaat)

Titel 1 : Naam, Zetel, Doel, Duur

Artikel 1 - Naam

De vereniging is overeenkomstig de vigerende VZW wetgeving en de toepasselijke decreten van de Vlaamse Gemeenschap opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de benaming “BOWLING VLAANDEREN”.

Artikel 2 - Zetel

De zetel van Bowling Vlaanderen is gevestigd te 1140 Evere, Kolonel Bourgstraat 123-125/16. Voor al haar verplichtingen ressorteert zij onder het gerechtelijk arrondissement Brussel.  De Raad van Bestuur is bevoegd om het adres van de zetel te wijzigen binnen de grenzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of van het Vlaams Gewest. Deze zetelwijziging zal worden bekrachtigd door de Algemene Vergadering in de statuten op haar eerstvolgende vergadering.

Artikel 3 – Reglement van inwendige orde

De Raad van Bestuur stelt een reglement van inwendige orde op, waarbij alles kan worden geregeld wat niet in de statuten voorzien is.
Het reglement kan door de Raad van Bestuur steeds bij twee derde meerderheid gewijzigd worden.
Het reglement, en alle wijzigingen eraan, wordt de leden ter kennis gebracht.
In de onderhavige statuten wordt het reglement van inwendige orde RIO genoemd.

Artikel 4 - Doel

Bowling Vlaanderen heeft als opdracht de verspreiding, de promotie en de bescherming van de bowlingsport in al haar verschillende vormen in de Vlaamse Gemeenschap.
Ter verwezenlijking van dit doel organiseert zij, in samenwerking met de Belgische Bowlingsport Federatie (afgekort BBSF) en met de federaties erkend door de andere Gemeenschappen:
- de nationale kampioenschappen
- de interteamskampioenschappen
- de sportbowlingkampioenschappen
Zij organiseert autonoom de Vlaamse regionale/provinciale kampioenschappen.

Zij organiseert ook:
- de G-bowlingsport
- de jeugdbowlingsport, de sportkampen
- de kaderopleiding
- de bijscholing en de begeleiding van de sportverantwoordelijken
- het bestuur en de administratie van Bowling Vlaanderen en haar leden

Zij werkt eveneens mee aan de tenuitvoerlegging van het prioriteitenbeleid en het topsportbeleid van de Vlaamse Gemeenschap.

Bowling Vlaanderen werkt mee aan de kwaliteitszorg en de onderzoeken die door of namens de Vlaamse regering worden ingesteld en die gericht zijn op de evaluatie van de algemene werking of de activiteiten van de bowlingsport.
Bowling Vlaanderen zal geen standpunten innemen of zich mengen in zaken van partijpolitieke of godsdienstige aard.
Bowling Vlaanderen kan meer algemeen alle middelen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel bijdragen.

Bowling Vlaanderen kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, onder meer:
- eigendommen of zakelijke rechten verwerven;
- panden in huur nemen of verhuren;
- personeel aanwerven;
- rechtsgeldige overeenkomsten sluiten;
- fondsen inzamelen.
Kortom, ze kan alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar doel, kan Bowling Vlaanderen zelfs daden van koophandel stellen.

Artikel 5 - Duur

Bowling Vlaanderen wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Titel 2 - Leden

Artikel 6 - Werkende leden

Bowling Vlaanderen telt tenminste 8 werkende leden.

De volgende oprichters zijn de eerste werkende leden:
1. BEAUFAYS Marc, Gloriantlaan 51/5, 2050 Antwerpen
2. HERMANS Engelina, Turnhoutsebaan 187, 2400 Mol
3. BOSMANS Carlo, Hasseltse Beverzakstraat 65, 3500 Hasselt
4. KONINGS Gerard, Ganzenpoelstraat 29, 3630 Maasmechelen
5. SMEKENS Etienne, Elisabethlaan 4/38, 2600 Antwerpen
6. VILAR Nathan, Jan Yoenstraat 2, 9800 Deinze
7. VAN QUICKENBORNE Marc, Gampelaeredreef 43, 9800 Deinze
8. CLARYSSE Marc, Meerlaanstraat 3, 8560 Moorsele

De werkende leden zijn de afgevaardigden van de bowlingclubs uit de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, en van de bowlingclubs uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die wensen aan te sluiten bij de provincie Vlaams-Brabant.

De hoedanigheid van werkend lid wordt voldoende bewezen door de neerlegging van de ledenlijst op het maatschappelijk adres van Bowling Vlaanderen.

Een werkend lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging door een aangetekende brief te sturen naar de Raad van Bestuur.
Een werkend lid kan slechts worden uitgesloten door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Bestuur en met een tweederde meerderheid van de aanwezige of de vertegenwoordigde stemmen in de Algemene Vergadering.

Artikel 7 - Toegetreden leden

Het R.I.0. van Bowling Vlaanderen bepaalt de voorwaarden en modaliteiten waaraan een lid moet voldoen om te kunnen toetreden.

De Raad van Bestuur kan clubs die willen toetreden, maar waarvan de statuten of het doel niet beantwoordt aan de doelstellingen van de vereniging, weigeren.

Verenigingen, verstandhoudingen en liga’s waarbinnen de toegetreden clubs zich groeperen om hun belangen te verdedigen, kunnen als lid toetreden mits schriftelijke aanvraag en aanvaarding door de Raad van Bestuur.

Bowlingclubs, behorende tot een bedrijf, een administratie, een school of een andere groepering, evenals de groeperingen zelf, die hun eigen bowlingcompetities organiseren en die als dusdanig door de Raad van Bestuur aanvaard worden, kunnen als lid toetreden mits schriftelijke aanvraag en aanvaarding door de Raad van Bestuur.

De toegetreden clubs die hun verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomen of die de statuten of het RIO overtreden, kunnen uitgesloten worden door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur, volgens de modaliteiten bepaald in het RIO.
De Raad van Bestuur kan in afwachting van de beslissing van de Algemene Vergadering de club schorsen voor alle sportactiviteiten, na deze de gelegenheid te hebben geboden zijn verdediging voor te dragen.

Artikel 8 - Aansluiting

De clubs die zich bij Bowling Vlaanderen wensen aan te sluiten als werkend of als toetredend lid, dienen daartoe een schriftelijke aanvraag te richten tot het secretariaat van Bowling Vlaanderen. De clubs zullen er een exemplaar van hun statuten bijvoegen, evenals een lijst met namen, voornamen en adressen van de leden (spelers en niet-spelers) die zich bij Bowling Vlaanderen wensen aan te sluiten en waarvan het minimum aantal door de Raad van Bestuur van Bowling Vlaanderen bepaald wordt.

De handtekeningen van de voorzitter en van de secretaris van de toetredende club dienen op de zetel van de federatie gedeponeerd te worden.

Artikel 9 - Bijdrage

De jaarlijkse bijdrage voor de werkende en toegetreden leden bedraagt maximaal 250,00 euro.
De Raad van Bestuur bepaalt de bijdrage die de toetredende clubs jaarlijks verschuldigd zijn.

Artikel 10  - Aanspraak van de leden

Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van Bowling Vlaanderen enkel op grond van de hoedanigheid van lid en kan evenmin teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.
Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt niet alleen tijdens het lidmaatschap, maar ook bij de
beëindiging ervan om wat voor reden dan ook.

Titel 3 - Algemene Vergadering

Artikel 11 - Samenstelling

De Algemene Vergadering is samengesteld uit al de werkende leden van Bowling Vlaanderen.

Artikel 12 - Bevoegdheden

De Algemene Vergadering is bevoegd voor:
1. het wijzigen van de statuten en de vrijwillige ontbinding van Bowling Vlaanderen;
2. het aanvaarden en uitsluiten van leden;
3. het benoemen en afzetten van de bestuurders;
4. het goedkeuren van de begroting en de jaarlijkse rekeningen;
5. de benoeming en afzetting van de commissaris en het bepalen van zijn bezoldiging;
6. de kwijting van de bestuurders en de commissaris;
7. het bepalen van de bijdragen;
8. het nemen van alle andere beslissingen die door de wet of door de statuten aan de Algemene
    Vergadering zijn toevertrouwd;
9. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk (VSO).

Artikel 13 - Uitnodiging

De leden worden namens de Raad van Bestuur per gewone brief op de algemene vergadering uitgenodigd. De uitnodigingen worden tenminste 30 dagen vóór de algemene vergadering, samen met de agenda, verstuurd.  In geval van hoogdringendheid worden de uitnodigingen tenminste 8 dagen vóór de algemene vergadering, samen met de agenda, verstuurd.

Artikel 14 - Oproeping door de leden

De Raad van Bestuur is bovendien verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de werkende leden daartoe een verzoek richt aan de Raad van Bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld.  In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen binnen 1 maand na ontvangst van de aangetekende brief met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

Artikel 15 - Stemrecht

Enkel de werkende leden hebben stemrecht.
Elk werkend lid beschikt over één stem.
Elk werkend lid mag over maximum één volmacht beschikken.
Een volmacht moet schriftelijk worden verleend.

Artikel 16 - Beslissingsquota

De Algemene Vergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
Ze beslist bij bijzondere meerderheid in de door de wet van 27 juni 1921 bepaalde gevallen.
De stemmingen zijn geheim wanneer het personen betreft.

Artikel 17 - Verkiezing van de voorzitter

De voorzitter wordt verkozen door de Algemene Vergadering.
Om verkozen te worden tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Bowling Vlaanderen dient de kandidaat de helft plus één van de geldig uitgebrachte stemmen te krijgen.
Wanneer er meer dan twee kandidaten zijn en geen van hen de vereiste meerderheid behaalt, moet de Algemene Vergadering opnieuw kiezen tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden.
Indien geen van de kandidaten in herstemming de vereiste meerderheid behaalt, worden voor de functie van voorzitter nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

De verkiezing van de voorzitter en de bekendmaking van het resultaat gaan de verkiezing van de andere leden van de Raad van Bestuur vooraf.

Artikel 18 - Verkiezingen bestuurders

De bestuurders worden verkozen door de Algemene Vergadering.

Om verkozen te worden als bestuurder dient de kandidaat de helft plus één van de geldig uitgebrachte stemmen te krijgen als hij de enige kandidaat is of als er slechts evenveel kandidaten zijn als het aantal te begeven plaatsen.
Wanneer er meer kandidaten zijn als het aantal te begeven plaatsen, onder voorbehoud van artikel 17, zijn de kandidaten die het hoogst aantal stemmen behaalden verkozen.
Bij gelijkheid van stemmen wordt overgegaan tot een nieuwe stembeurt.

Bij de telling wordt geen rekening gehouden met de ongeldige, maar wel met de blanco stembiljetten.
Nietig zijn de stembiljetten die namen van personen vermelden die niet aan de stemming onderworpen zijn, die waarop meer namen voorkomen dan er vacante plaatsen zijn of die enig teken dragen dat ze van andere stembiljetten onderscheidt.

Artikel 19 - Notulen

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris-generaal en die opgenomen worden in een bijzonder register.  Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien.  Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris-generaal.  Indien zij belet zijn, mogen twee bestuurders tekenen.  Als ook dit onmogelijk is, mogen twee leden van de Algemene Vergadering tekenen.

Artikel 20 - Bestuur

Bowling Vlaanderen wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit:
- een voorzitter die rechtstreeks verkozen werd door de Algemene Vergadering;
- 6 leden verkozen door de Algemene Vergadering.

De voorzitter en de bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar.
Elk lid van de Raad van Bestuur dient zich ten laatste terug te trekken op het einde van het kalenderjaar waarin hij de leeftijd van 70 jaar bereikt.

Artikel 21 - Persoonlijke verplichtingen

De leden van de Raad van Bestuur gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan betreffende de verbintenissen van Bowling Vlaanderen. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de uitvoering van hun mandaat en tot de fouten begaan in hun beheer.

Artikel 22 - Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur oefent alle machten uit, behalve die door de wet of de statuten aan de Algemene Vergadering voorbehouden zijn.
De Raad van Bestuur verzekert het dagelijks bestuur van Bowling Vlaanderen.

Alle andere akten dan deze van dagelijks of gewoon bestuur die Bowling Vlaanderen binden, worden ondertekend door de voorzitter en door de secretaris-generaal.  In geval van verhindering kunnen ze ondertekend worden door twee leden van de Raad van Bestuur, die door deze Raad aangesteld worden.

Gerechtelijke daden, als eiser of als verweerder, worden namens Bowling Vlaanderen gesteld door de Raad van Bestuur, vertegenwoordigd door de voorzitter, de secretaris-generaal of één van de ondervoorzitters.

Artikel 23 - Stemming

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid door de aanwezige leden.
Bij gelijkheid van stemmen is die van de voorzitter doorslaggevend.
De helft van de stemgerechtigde leden moet aanwezig zijn.

Artikel 24 - Sancties

De Raad van Bestuur kan tegenover een bestuurder de sancties treffen die hij nodig acht, op de wijze en in de gevallen door het RIO voorzien.

Artikel 25 - Ontslag, overlijden

De bestuurders die ontslagnemend, afgezet of overleden zijn, worden op de eerstvolgende algemene vergadering vervangen. De Raad van Bestuur zetelt intussen voort alsof hij voltallig zou zijn.
De Raad van Bestuur is gehouden verkiezingen te organiseren wanneer zijn ledental geslonken is tot minder dan de helft van zijn leden.

De ontslagname gebeurt bij aangetekend schrijven gericht aan de Raad van Bestuur.
Op voorstel van de Raad van Bestuur zijn bestuurders wegens een ernstige reden afzetbaar door de Algemene Vergadering.

Titel 4 - Rekeningen en verantwoording aan de Algemene Vergadering

Artikel 26 - Verantwoording

De verantwoording voor de rekeningen van het boekjaar, eindigend op 31 december van elk kalenderjaar, gebeurt aan de hand van een door de Raad van Bestuur opgesteld jaarverslag, met balans, resultatenrekening en commentaar, en een door de commissaris opgesteld verslag. De commissaris moet lid zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Ieder jaar, binnen 6 maanden na afsluiting, wordt de rekening van het voorbije boekjaar ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd.

Titel 5 - Ontbinding

Artikel 27 - Ontbinding

In geval van ontbinding van Bowling Vlaanderen wordt het netto actief, na vereffening van de schulden en het aanzuiveren van de lasten, na beraadslaging in de algemene vergadering besteed aan één of meerdere verenigingen waarvan het maatschappelijk doel het best overeenkomt met dat van Bowling Vlaanderen.

Bowling Vlaanderen op

facebook

bowlingforum

 

 

 

 

 

 

 

 

bbsf

banner