info contact kalenders verslagen opleidingen nieuws

Verslag 6de Algemene Statutaire Vergadering van Bowling Vlaanderen (in pdf formaat)
van 25.02.2019

De Algemene Vergadering gaat door in bowlingcenter Bowling Stones te Wommelgem en start om 19.40 uur.

Alle bestuurders zijn aanwezig
Er zijn 35 van de 68 clubs aanwezig.

1. Inleiding door de voorzitter

Toen ik in 2013 mijn kandidatuur stelde als voorzitter met de bedoeling om de sport te promoten en te proberen om de neergaande spiraal te draaien had ik nooit gedacht dat ik in een politiek spelletje zou terecht komen. 
Vier jaar na de opsplitsing is gebleken dat de FSBF een onbetrouwbare partner is die gemaakte afspraken niet na komt en die zijn eigen koers vaart zonder overleg met onze vleugel.

2. Bespreking begroting/balans door de penningmeester

De penningmeester bespreekt de balans van Bowling Vlaanderen.  Er zijn geen vragen of opmerkingen.
De balans wordt goedgekeurd met meerderheid van stemmen.

3. Ontlasting van de bestuurders

De AV ontlast de bestuurders met meerderheid van stemmen.

4. Voorstelling en goedkeuring begroting

De penningmeester stelt de begroting van het jaar 2019 voor. In de nieuwe begroting wordt uitgegaan van een grotere regionalisatie en worden de bijdragen aan de koepel verminderd.
De begroting wordt unaniem goedgekeurd.

5. Voorstellen

Aan de vergadering worden twee voorstellen voorgelegd.  Na een openbare discussie worden de voorstellen aangepast.  De clubs vragen de tijd om de voorstellen terug voor te leggen aan hun leden.  De antwoorden dienen op het secretariaat toe te komen voor 15 maart 2019.

6. Verkiezing bestuurders

Er waren twee mandaten ter beschikking.
Er hebben zich twee kandidaten gemeld, Cindy Braem en Ferdinand Colin, de kandidaturen werden in orde bevonden en zijn conform de reglementen van Bowling Vlaanderen.

Beide kandidaten stellen zich voor aan de AV.

Stemming:
Cindy Braem 32 op 35
Ferdinand Colin 22 op 35

Beiden zijn verkozen tot bestuurder van Bowling Vlaanderen met een mandaat voor 4 jaar tot de AV van 2023.


Verslag 1ste Algemene Statutaire Vergadering van de VBSF (in pdf formaat)
van 21.11.2013

Dagorde

  1. Goedkeuring van de statuten
  2. Verkiezing van de Voorzitter
  3. Verkiezing van de Bestuurders

1. Goedkeuring van de statuten

Er wordt onmiddellijk overgegaan tot het stemmen van de statuten.
Uitslag: 71 stemmen: 70 ja en 1 nee.
De statuten worden goedgekeurd met meerderheid van stemmen

2. Verkiezing van de voorzitter

Alvorens de bestuurders gekozen worden dient eerst een voorzitter te worden gekozen.
Voor deze functie zijn er 2 kandidaturen: de heren Marc Beaufays en Marc Knudde.
Uitslag: 73 stemmen: Marc Beaufays 59, Marc Knudde 9, blanco 5.
De heer Marc Beaufays is verkozen tot voorzitter van de VBSF.

3. Verkiezing van de bestuurders

Er zijn nog 6 bestuurders te verkiezen. 11 personen hebben zich hiervoor kandidaat gesteld.
Elke club krijgt een stembrief waarop deze 11 namen vermeld zijn. Zij mogen maximum kiezen voor 6 personen. De 6 personen met het hoogste aantal stemmen zullen verkozen zijn. Er zijn 73 aanwezige clubs.
Kandidaten en aantal stemmen:
            Engelina Hermans  44
            Guy Pellegroms  39
            Marc Van Quickenborne 37
            Mitch Brams  36
            Marc Clarysse 33
            Etienne Smekens  32
            Carlo Bosmans  31
            Stephan Fory 25
            Geoffrey Frederickx 24
            Dany Lowyck 20
            Gerard Konings 18

De voorzitter bedankt alle kandidaten en heet de nieuw verkozen bestuurders alvast welkom in het bestuur van de VBSF.

De voorzitter dankt ook alle aanwezige voorzitters en afgevaardigde bestuursleden

Hij besluit met een oproep aan iedereen om Katrien Goossens en Mats Maggi, die het momenteel schitterend doen op de World Cup in Siberië, te steunen via de Facebook pagina van Mats.

Marc Beaufays
Voorzitter VBSF

Bowling Vlaanderen op

facebook

bowlingforum

 

 

 

 

 

 

 

 

bbsf

banner