info contact kalenders verslagen opleidingen nieuws

Verslag 4de Algemene Statutaire Vergadering van Bowling Vlaanderen (in pdf formaat)
van 27.02.2017

De algemene vergadering gaat door in bowlingcenter Bowling Stones te Wommelgem en start om 20.15 uur.
Er zijn 44 clubs aanwezig, het quorum om geldig te vergaderen werd behaald.
Alle bestuurders van Bowling Vlaanderen zijn aanwezig.

1. Inleiding door de voorzitter

“Ik maak van deze gelegenheid gebruik om alle bestuurders en vrijwilligers te bedanken die hun vrije tijd gebruikten om onze competities in goede banen te leiden. Bowling Vlaanderen is voor volgend seizoen op zoek naar leden die ons willen helpen om onze sport naar een hoger niveau te tillen. Op de website zullen een aantal vacatures gepubliceerd worden, ik verzoek jullie om van jullie AV’s gebruik te maken om de leden hierop attent te maken.
Zoals beloofd werd voor Bowling Vlaanderen een beleidsplan geschreven voor de periode 2017-2020, dit vind je terug op de website van Votas. In dit beleidsplan staat de jeugdwerking en de digitalisering op een voorname plaats. Inzake het jeugdbeleid werd een eerste vergadering gehouden met de geïnteresseerde jeugdclubs. Om een degelijk jeugdbeleid te voeren moest eerst het concept rond de opleiding van lesgevers bekeken worden. In samenwerking met Sport Vlaanderen werden reeds drie opleidingen initiators Bowling gegeven. Tegen 2018 zal een gevorderde opleiding uitgewerkt worden. Er werden werkboeken ontwikkeld die aan de jeugdclubs werden bezorgd en op die wijze krijgen alle jeugdspelers dezelfde basiskennis. In 2018 zal Bowling Vlaanderen zich integreren in de sportkampen om op die wijze onze sport meer bekendheid te geven bij de jeugd. Er zal ook deelgenomen worden aan verschillende sportbeurzen.
Op het gebied van IT hebben jullie gezien dat er aanpassingen gebeurd zijn in My Bowling.
Er werd een IT commissie opgericht en we vragen jullie om binnen jullie club naar kandidaten te zoeken die hieraan willen meewerken.
Omdat de Waalse vleugel geen verhoging van het lidgeld doorvoerde werd zoals beloofd dit ook niet aan de Vlaamse kant gedaan. Deze verhoging, die jullie goedkeurden op de vorige AV zal vanaf het volgende seizoen doorgevoerd worden. In weerwil van wat sommigen denken is er geen grote spaarpot bij de BBSF, het kapitaal zit in het gebouw dat werd aangekocht. De andere gelden worden besteed aan de werking. Ieder van jullie kan op afspraak de boekhouding inzien op de zetel van de federatie, er zijn geen geheimen.
In augustus 2016 vond het Europees kampioenschap heren plaats. Dank zij de inzet van de bowlinguitbater, de staf van het bowlingcenter, de firma’s Bowltech en Valcke, de hotelketen Van der Valk en de vrijwilligers kunnen we zeggen dat dit is uitgegroeid tot een succes editie. Ook op financieel vlak werd een goede zaak gedaan, een bedrag van 15000,00€ werd op de rekening van de BBSF bijgeschreven.
Verder heeft het EC zijn verantwoordelijkheid genomen en gedaan wat een bestuur moet doen, namelijk besturen. De interteamscompetitie was dringend toe aan een hervorming en in samenspraak met de Waalse vleugel werd besloten om deze aan te passen aan de noden. Het reglement werd in die zin aangepast en verspreid bij het begin van het seizoen. Er is toen geen enkele opmerking geformuleerd. Het nieuwe puntensysteem dat in een aantal afdeling werd doorgevoerd, blijkt wel degelijk goed ontvangen te worden. We zullen de teams per afdeling bevragen.
Volgend seizoen zullen we in de periode september/oktober regionale vergaderingen houden.”

2. Begroting en budget door de penningsmeester

De penningmeester licht de begroting en het budget 2017 toe.  Er zijn geen opmerkingen of vragen.

3. Ontlasting van de bestuurders

De AV ontlast de bestuurders voor 2016.

4. Verkiezing van één bestuurder

Er was een vakante plaats voor een bestuurder, er waren twee geldige kandidaturen, deze van Tim Mertes en Michael Haest.  Zij kregen beiden de gelegenheid om zich te presenteren.

Na het tellen van de stemmen (er werden 40 stemmen ingediend) was het resultaat:
Tim Mertes 25 stemmen, Michael Haest 13, 2 blanco stemmen.

Tim Mertes is gekozen tot bestuurder van Bowling Vlaanderen.

5. Eén van de clubs vraagt naar interpellaties: Er waren geen correct ingediende interpellaties.


Verslag 1ste Algemene Statutaire Vergadering van de VBSF (in pdf formaat)
van 21.11.2013

Dagorde

  1. Goedkeuring van de statuten
  2. Verkiezing van de Voorzitter
  3. Verkiezing van de Bestuurders

1. Goedkeuring van de statuten

Er wordt onmiddellijk overgegaan tot het stemmen van de statuten.
Uitslag: 71 stemmen: 70 ja en 1 nee.
De statuten worden goedgekeurd met meerderheid van stemmen

2. Verkiezing van de voorzitter

Alvorens de bestuurders gekozen worden dient eerst een voorzitter te worden gekozen.
Voor deze functie zijn er 2 kandidaturen: de heren Marc Beaufays en Marc Knudde.
Uitslag: 73 stemmen: Marc Beaufays 59, Marc Knudde 9, blanco 5.
De heer Marc Beaufays is verkozen tot voorzitter van de VBSF.

3. Verkiezing van de bestuurders

Er zijn nog 6 bestuurders te verkiezen. 11 personen hebben zich hiervoor kandidaat gesteld.
Elke club krijgt een stembrief waarop deze 11 namen vermeld zijn. Zij mogen maximum kiezen voor 6 personen. De 6 personen met het hoogste aantal stemmen zullen verkozen zijn. Er zijn 73 aanwezige clubs.
Kandidaten en aantal stemmen:
            Engelina Hermans  44
            Guy Pellegroms  39
            Marc Van Quickenborne 37
            Mitch Brams  36
            Marc Clarysse 33
            Etienne Smekens  32
            Carlo Bosmans  31
            Stephan Fory 25
            Geoffrey Frederickx 24
            Dany Lowyck 20
            Gerard Konings 18

De voorzitter bedankt alle kandidaten en heet de nieuw verkozen bestuurders alvast welkom in het bestuur van de VBSF.

De voorzitter dankt ook alle aanwezige voorzitters en afgevaardigde bestuursleden

Hij besluit met een oproep aan iedereen om Katrien Goossens en Mats Maggi, die het momenteel schitterend doen op de World Cup in Siberië, te steunen via de Facebook pagina van Mats.

Marc Beaufays
Voorzitter VBSF

Bowling Vlaanderen op

facebook

bowlingforum

 

 

 

 

 

 

 

 

bbsf

banner